“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2014           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 110 văn bản được ban hành trong năm 2014:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30/12/2014 Quyết định số 3401/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đặt tên quảng trường, đường, phố trên địa bàn huyện Kinh Môn và huyện Thanh Hà.
29/12/2014 Quyết định số 3386/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập và Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh Hải Dương.
22/12/2014 Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
18/12/2014 Quyết định số 3221/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã, năm 2014.
17/12/2014 Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v bai bo quy dinh thu, dieu chinh muc thu.
17/12/2014 Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc qui định mức chi bảo đảm cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật hòa giải và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
17/12/2014 Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh bổ sung tỷ lệ (%) phân chia một số nguồn thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
17/12/2014 Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về cơ chế hỗ trợ xây dựng sân thể thao các xã, thị trấn và sân thể thao thôn trên địa bàn nông thôn tỉnh Hải Dương, giai đoạn 2015 - 2020 và điều chỉnh nâng mức hỗ trợ kinh phí xây dựng mới Nhà văn hóa thôn, khu dân cư; xây dựng phòng học kiên cố và hỗ trợ các xã đạt tiêu chí Quốc gia về y tế, giai đoạn 2011 - 2020.
17/12/2014 Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về nội dung và mức chi đối với các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
17/12/2014 Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quyết toán Ngân sách địa phương tỉnh Hải Dương năm 2013.
17/12/2014 Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quyết định một số cơ chế đặc thù về tài chính đối với thành phố Hải Dương, thị xã Chí Linh, huyện Kinh Môn.
11/12/2014 Nghị quyết số 100/2014/NQ-HĐND15 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc công nhận thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương đạt tiêu chuẩn đô thị loại III.
11/12/2014 Nghị quyết số 84/2014/NQ-HĐND15 của Hội đồng nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015.
11/12/2014 Nghị quyết số 85/2014/NQ-HĐND15 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công năm 2015 của tỉnh Hải Dương.
11/12/2014 Nghị quyết số 86/2014/NQ-HĐND15 của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách tỉnh năm 2015.
11/12/2014 Nghị quyết số 87/2014/NQ-HĐND15 của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn Quyết toán Ngân sách địa phương tỉnh Hải Dương năm 2013.
11/12/2014 Nghị quyết số 88/2014/NQ-HĐND15 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh bổ sung tỷ lệ (%) phân chia một số nguồn thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
11/12/2014 Nghị quyết số 89/2014/NQ-HĐND15 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc chấp thuận thu hồi đất để thực hiện các dự án, công trình để phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh năm 2015 theo quy định tại khoản 3, Điều 62 Luật Đất đai.
11/12/2014 Nghị quyết số 90/2014/NQ-HĐND15 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án, công trình, điểm dân cư nông thôn trên địa bàn tỉnh năm 2015.
11/12/2014 Nghị quyết số 91/2014/NQ-HĐND15 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
Chuyển tới trang:  /6     Số văn bản mỗi trang: 
3,399,896 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner