“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2017           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 58 văn bản được ban hành trong năm 2017:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
13/12/2017 Nghị quyết số 45/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân bổ ngân sách tỉnh năm 2018.
13/12/2017 Nghị quyết số 46/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2018 của tỉnh Hải Dương.
13/12/2017 Nghị quyết số 47/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc chấp thuận thu hồi đất để thực hiện các dự án, công trình phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án công trình trên địa bàn tỉnh.
13/12/2017 Nghị quyết số 48/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định bảng giá đất điều chỉnh, bổ sung trên địa bàn tỉnh Hải Dương, giai đoạn 2015-2019.
13/12/2017 Nghị quyết số 49/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
13/12/2017 Nghị quyết số 50/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
13/12/2017 Nghị quyết số 51/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức hội sử dụng kinh phí do ngân sách nhà nước hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
13/12/2017 Nghị quyết số 52/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức phụ cấp, khoán số lượng, định mức kinh phí chi phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn, khu dân cư; khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã và thôn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
13/12/2017 Nghị quyết số 53/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
08/12/2017 Chỉ thị số 16/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác phòng trừ bệnh lùn sọc đen phương Nam và bệnh vàng lụi hại lúa trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
20/11/2017 Chỉ thị số 15/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v tăng cường công tác quản lý, sử dụng pháo, Vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh.
20/10/2017 Quyết định số 28/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá dịch vụ sử dụng đò, phà trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
20/10/2017 Quyết định số 29/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
19/10/2017 Chỉ thị số 14/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử.
16/10/2017 Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định quy trình luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
20/09/2017 Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định phân cấp quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng, quản lý hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật và cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
20/09/2017 Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về xây dựng, ban hành, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương.
18/09/2017 Quyết định số 2837/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động, đơn vị sự nghiệp công lập, Ban quản lý dự án, chương trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc tỉnh quản lý.
15/08/2017 Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp thực hiện biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
04/08/2017 Quyết định số 23/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định một số nội dung về trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
Chuyển tới trang:  /3     Số văn bản mỗi trang: 
3,400,212 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner