“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2016           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 137 văn bản được ban hành trong năm 2016:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
15/12/2016 Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2014 của UBND tỉnh Hải Dương về việc ban hành Quy định hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận đất ở, diện tích tối thiểu tách thửa đất ở trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
15/12/2016 Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Quyết định số 25/2011/QĐ-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2011 và Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương.
12/12/2016 Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm(%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020, quy định thời hạn phê chuẩn báo cáo quyết toán ngân sách cấp huyện, cấp xã.
09/12/2016 Nghị quyết số 23/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017.
09/12/2016 Nghị quyết số 24/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020, quy định thời hạn phê chuẩn báo cáo quyết toán ngân sách cấp huyện, cấp xã.
09/12/2016 Nghị quyết số 25/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định Hệ thống định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020.
09/12/2016 Nghị quyết số 27/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh Hải Dương.
09/12/2016 Nghị quyết số 28/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2017 của tỉnh Hải Dương.
09/12/2016 Nghị quyết số 28/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2017 của tỉnh Hải Dương.
09/12/2016 Nghị quyết số 30/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Hải Dương.
09/12/2016 Nghị quyết số 31/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh năm 2017.
09/12/2016 Nghị quyết số 32/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc tăng chỉ tiêu kế hoạch giường bệnh năm 2017 cho các bệnh viện thuộc Sở Y tế.
09/12/2016 Nghị quyết số 34/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các Hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
09/12/2016 Nghị quyết số 37/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
30/11/2016 Quyết định số 33/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi một số điều của Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2014 và Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND ngày 13 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương.
18/11/2016 Quyết định số 3320/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp tỉnh Hải Dương đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
15/11/2016 Chỉ thị số 24/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Hải Dương.
15/11/2016 Chỉ thị số 25/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về viêc tăng cường công tác quản lý thu thuế trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
02/11/2016 Chỉ thị số 23/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v tăng cường công tác quản lý, sử dụng pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh.
01/11/2016 Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định một số nội dung về thu, nộp, quản lý và sử dụng tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển mục đích sử dụng đất chuyên trồng lúa nước sang đất phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
Chuyển tới trang:  /7     Số văn bản mỗi trang: 
425,319 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner