“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2010           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 99 văn bản được ban hành trong năm 2010:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
13/12/2010 Quyết định số 3424/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về thành lập Ban Quản lý di tích trực thuộc UBND huyện Cẩm Giàng.
13/12/2010 Quyết định số 3427/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Thanh tra Xây dựng thuộc Sở Xây dựng.
08/12/2010 Nghị quyết số 147/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011.
08/12/2010 Nghị quyết số 148/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách tỉnh năm 2011.
08/12/2010 Nghị quyết số 149/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước tỉnh Hải Dương năm 2011.
08/12/2010 Nghị quyết số 150/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
08/12/2010 Nghị quyết số 151/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về hệ thống định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên Ngân sách địa phương thời kỳ ổn định ngân sách 2011-2015.
08/12/2010 Nghị quyết số 152/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn Quyết toán Ngân sách địa phương tỉnh Hải Dương năm 2009.
08/12/2010 Nghị quyết số 153/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 – 2015.
08/12/2010 Nghị quyết số 154/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ một số khoản thu lệ phí hộ tịch đối với việc đăng ký hộ tịch tại Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
08/12/2010 Nghị quyết số 155/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh kế hoạch biên chế công chức các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các đơn vị sự nghiệp năm 2011 tỉnh Hải Dương.
08/12/2010 Nghị quyết số 156/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về bố trí chức danh, số lượng và mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, thôn, khu dân cư.
08/12/2010 Nghị quyết số 157/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về hoạt động giám sát năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
08/12/2010 Nghị quyết số 158/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh chương trình xây dựng nghị quyết năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
30/11/2010 Quyết định số 3289/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên Trung tâm Văn hóa thông tin thành Trung tâm Văn hóa thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
30/11/2010 Quyết định số 3291/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Ban Tôn Giáo.
24/11/2010 Quyết định số 3224/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước tỉnh Hải Dương giai đoạn 2011-2015.
24/11/2010 Quyết định số 3225/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước tỉnh Hải Dương năm 2011.
24/11/2010 Quyết định số 3226/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc : Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu công trình: Ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước tỉnh Hải Dương năm 2010.
08/11/2010 Quyết định số 21/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định đảm bảo an toàn cơ sở hạ tầng, an ninh thông tin trong cung ứng và sử dụng dịch vụ Bưu chính trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
Chuyển tới trang:  /5     Số văn bản mỗi trang: 
3,399,428 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner