“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2019           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 118 văn bản được ban hành trong năm 2019:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
13/12/2019 Nghị quyết số 19/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh kết quả thực hiện nhiệm vụ Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.
13/12/2019 Nghị quyết số 20/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2020 của tỉnh Hải Dương.
13/12/2019 Nghị quyết số 21/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu chi ngân sách địa phương năm 2020 và điều chỉnh dự toán thu chi năm 2019.
13/12/2019 Nghị quyết số 21/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu chi ngân sách địa phương năm 2020 và điều chỉnh dự toán thu chi năm 2019.
13/12/2019 Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân bổ vốn dự phòng 10% nguồn ngân sách trung ương của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.
13/12/2019 Nghị quyết số 22/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh v/v chấp thuận thu hồi đất để thực hiện các dự án, công trình phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện các dự án công trình năm 2020.
13/12/2019 Nghị quyết số 23/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân bổ ngân sách tỉnh năm 2020.
13/12/2019 Nghị quyết số 23/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân bổ ngân sách tỉnh năm 2020.
13/12/2019 Nghị quyết số 23/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh kế hoạch biên chế công chức, số lượng người làm việc, lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các tổ chức Đảng, MTTQ, đoàn thể chính trị - xã hội; cơ quan hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh năm 2020.
12/12/2019 Nghị quyết số 14/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Điều 1 Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định mức hỗ trợ chi phí khuyến khích sử dụng hình thức hoả táng trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
12/12/2019 Nghị quyết số 15/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi một số nội dung tại Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND ngày 05 tháng 10 năm 2016 và Nghị quyết số 42/2017/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương.
12/12/2019 Nghị quyết số 16/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho người cao tuổi và người thu gom rác trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
12/12/2019 Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
12/12/2019 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn Quyết toán Ngân sách địa phương tỉnh Hải Dương năm 2018.
12/12/2019 Nghị quyết số 18/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hải Dương đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.
12/12/2019 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2020.
12/12/2019 Nghị quyết số 19/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định giá dịch vụ khám, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hải Dương.
12/12/2019 Nghị quyết số 20/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quyết định chủ trương đầu tư Chương trình Xây dựng Chính quyền điện tử và Đô thị thông minh tỉnh Hải Dương, giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030.
29/11/2019 Quyết định số 419/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận thôn, khu dân cư thuộc các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Bình Giang.
08/11/2019 Quyết định số 47/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi một số nội dung của Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 22/7/2016 của UBND tỉnh Hải Dương về việc quy định xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng và điều chỉnh chi phí nhân công trong dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
Chuyển tới trang:  /6     Số văn bản mỗi trang: 
3,400,225 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner