“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2015           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 73 văn bản được ban hành trong năm 2015:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31/12/2015 Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định Xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình Xúc tiến thương mại tỉnh Hải Dương.
30/12/2015 Quyết định số 24/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Tư pháp.
23/12/2015 Chỉ thị số 15/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, chống hạn hán và đối phó với ảnh hưởng của El Nino năm 2016 trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
18/12/2015 Chỉ thị số 14/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai Luật Căn cước công dân trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
18/12/2015 Quyết định số 22/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu học phí tại các trường đại học, cao đẳng chuyên nghiệp, trung cấp chuyên nghiệp công lập thuộc tỉnh quản lý năm học 2015- 2016.
18/12/2015 Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quyết toán Ngân sách địa phương tỉnh Hải Dương năm 2014.
10/12/2015 Nghị quyết số 130/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016.
10/12/2015 Nghị quyết số 131/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công năm 2016 của tỉnh Hải Dương.
10/12/2015 Nghị quyết số 132/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách tỉnh năm 2016.
10/12/2015 Nghị quyết số 133/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn Quyết toán Ngân sách địa phương tỉnh Hải Dương năm 2014.
10/12/2015 Nghị quyết số 134/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thu hồi đất để thực hiện các dự án, công trình phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh năm 2016.
10/12/2015 Nghị quyết số 135/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án, công trình, điểm dân cư trên địa bàn tỉnh năm 2016.
10/12/2015 Nghị quyết số 136/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển hệ thống y tế tỉnh Hải Dương đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.
10/12/2015 Nghị quyết số 137/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm y tế giai đoạn 2016-2020.
10/12/2015 Nghị quyết số 139/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh kế hoạch biên chế công chức các cơ quan hành chính nhà nước và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Hải Dương năm 2016.
10/12/2015 Nghị quyết số 140/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình giám sát năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
10/12/2015 Nghị quyết số 141/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
09/12/2015 Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định phương thức cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích trong quản lý, bảo trì công trình đường bộ, đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
19/11/2015 Quyết định số 19/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng.
19/11/2015 Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành “Quy định quản lý và định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương”.
Chuyển tới trang:  /4     Số văn bản mỗi trang: 
3,448,638 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner