“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2020           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 86 văn bản được ban hành trong năm 2020:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30/09/2020 Quyết định số 2959/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung mã định danh cho các cơ quan nhà nước tỉnh Hải Dương.
25/09/2020 Quyết định số 2908/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Tổ công tác Tiếp công dân phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIII.
24/09/2020 Quyết định số 2886/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Chi cục Thủy lợi trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên cơ sở hợp nhất Chi cục Thủy lợi và Chi cục Quản lý đê điều và Phòng chống lụt bão.
24/09/2020 Quyết định số 2887/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
24/09/2020 Quyết định số 2888/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên cơ sở tổ chức lại phòng Trồng trọt và Chi cục Bảo vệ thực vật.
24/09/2020 Quyết định số 2889/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Phát triển nông thôn trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
24/09/2020 Quyết định số 2890/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Chi cục Chăn nuôi và Thú y trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên cơ sở tổ chức lại phòng Chăn nuôi và Chi cục Thú y.
24/09/2020 Quyết định số 45/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi một số nội dung về cơ cấu tổ chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Sở Khoa học và Công nghệ.
24/09/2020 Quyết định số 46/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về luân chuyển vị trí công tác đối với công chức lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan hành chính Nhà nước và người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thuộc sở và Ủy ban nhân dân cấp huyện.
10/09/2020 Quyết định số 108/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ bằng tiền cho cán bộ, công chức của Ban tiếp công dân tỉnh thực hiện may sắm trang phục tiếp dân.
10/09/2020 Quyết định số 2735/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc trao giải thƣởng cuộc thi sáng tác biểu trưng (Logo) về tỉnh Hả Dương.
10/09/2020 Quyết định số 44/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; hội, quỹ cấp tỉnh và người giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý.
28/08/2020 Quyết định số 43/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành.
27/08/2020 Quyết định số 2573/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thành phố Hải Dương.
04/08/2020 Quyết định số 55/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển mục đích sử dụng đất; giao đất (đợt 1) cho Liên danh Công ty cổ phần đầu tư địa ốc OOCHOMES và Công ty cổ phần tập đoàn Thành Công thực hiện dự án xây dựng Khu dân cư mới xã Lạc Long, thị xã Kinh Môn.
25/07/2020 Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công 5 năm 2016-2020 và năm 2020 (Vốn ngân sách địa phương nguồn ngân sách tỉnh).
25/07/2020 Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số nội dung chi, mức chi hỗ trợ cho hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
25/07/2020 Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh tỷ lệ phần trăm (%) để lại từ nguồn thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
25/07/2020 Nghị quyết số 04/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc tiếp tục thực hiện một số cơ chế đặc thù về tài chính tạo động lực phát triển thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương (giai đoạn 2021-2025).
25/07/2020 Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp, mức bồi dưỡng và khoán kinh phí đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; ở thôn, khu dân cư; khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã, ở thôn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
Chuyển tới trang:  /5     Số văn bản mỗi trang: 
2,376,497 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner