“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2010           Hội đồng nhân dân tỉnh           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 18 văn bản do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành trong năm 2010:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
08/12/2010 Nghị quyết số 147/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011.
08/12/2010 Nghị quyết số 148/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách tỉnh năm 2011.
08/12/2010 Nghị quyết số 149/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước tỉnh Hải Dương năm 2011.
08/12/2010 Nghị quyết số 150/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
08/12/2010 Nghị quyết số 151/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về hệ thống định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên Ngân sách địa phương thời kỳ ổn định ngân sách 2011-2015.
08/12/2010 Nghị quyết số 152/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn Quyết toán Ngân sách địa phương tỉnh Hải Dương năm 2009.
08/12/2010 Nghị quyết số 153/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 – 2015.
08/12/2010 Nghị quyết số 154/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ một số khoản thu lệ phí hộ tịch đối với việc đăng ký hộ tịch tại Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
08/12/2010 Nghị quyết số 155/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh kế hoạch biên chế công chức các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các đơn vị sự nghiệp năm 2011 tỉnh Hải Dương.
08/12/2010 Nghị quyết số 156/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về bố trí chức danh, số lượng và mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, thôn, khu dân cư.
08/12/2010 Nghị quyết số 157/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về hoạt động giám sát năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
08/12/2010 Nghị quyết số 158/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh chương trình xây dựng nghị quyết năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
08/07/2010 Nghị quyết số 138/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm, một số nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2010.
08/07/2010 Nghị quyết số 139/2010/NQ - UBND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
08/07/2010 Nghị quyết số 140/2010/NQ - UBND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung mức thu phí chợ Phú Yên và Trung tâm thương mại thành phố Hải Dương.
08/07/2010 Nghị quyết số 141/2010/NQ - UBND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh mức thu học phí các trường bán công trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
08/07/2010 Nghị quyết số 143/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương khoá XIV, nhiệm kỳ 2004-2011.
08/07/2010 Nghị quyết số 144/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh xác nhận kết quả bầu cử chức danh Uỷ viên UBND tỉnh Hải Dương khoá XIV, nhiệm kỳ 2004-2011.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
1,369,006 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner