“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2015           Tất cả các cơ quan ban hành           Nghị quyết
Danh sách 19 Nghị quyết do Tất cả các cơ quan ban hành ban hành trong năm 2015:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
10/12/2015 Nghị quyết số 130/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016.
10/12/2015 Nghị quyết số 131/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công năm 2016 của tỉnh Hải Dương.
10/12/2015 Nghị quyết số 132/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách tỉnh năm 2016.
10/12/2015 Nghị quyết số 133/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn Quyết toán Ngân sách địa phương tỉnh Hải Dương năm 2014.
10/12/2015 Nghị quyết số 134/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thu hồi đất để thực hiện các dự án, công trình phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh năm 2016.
10/12/2015 Nghị quyết số 135/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án, công trình, điểm dân cư trên địa bàn tỉnh năm 2016.
10/12/2015 Nghị quyết số 136/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển hệ thống y tế tỉnh Hải Dương đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.
10/12/2015 Nghị quyết số 137/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm y tế giai đoạn 2016-2020.
10/12/2015 Nghị quyết số 139/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh kế hoạch biên chế công chức các cơ quan hành chính nhà nước và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Hải Dương năm 2016.
10/12/2015 Nghị quyết số 140/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình giám sát năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
10/12/2015 Nghị quyết số 141/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
09/07/2015 Nghị quyết số 112/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015.
09/07/2015 Nghị quyết số 113/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án, công trình, điểm dân cư nông thôn trên địa bàn tỉnh năm 2015.
09/07/2015 Nghị quyết số 114/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc chấp thuận thu hồi đất để thực hiện các dự án, công trình phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh năm 2015.
09/07/2015 Nghị quyết số 115/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh quy hoạch đất rừng.
09/07/2015 Nghị quyết số 116/2015/NQ- HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương đầu tư Dự án Khu công sở hành chính tập trung tỉnh Hải Dương.
09/07/2015 Nghị quyết số 117/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
09/07/2015 Nghị quyết số 118/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch giường bệnh năm 2016 cho các bệnh viện thuộc Sở Y tế.
09/07/2015 Nghị quyết số 119/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án thành lập thị xã Kinh Môn và thành lập các phường thuộc thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
2,025,611 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner