“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2018           Ủy ban nhân dân tỉnh           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 56 văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trong năm 2018:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
24/12/2018 Quyết định số 39/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND ngày 12/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương Ban hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020, quy định thời hạn phê chuẩn báo cáo quyết toán ngân sách cấp huyện, cấp xã.
24/12/2018 Quyết định số 40/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND ngày 17/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương quy định một số cơ chế đặc thù về tài chính đối với thành phố Hải Dương, thị xã Chí Linh, huyện Kinh Môn.
24/12/2018 Quyết định số 41/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định tiêu chuẩn, định mức diện tích chuyên dùng và phân cấp thẩm quyền ban hành định mức diện tích công trình sự nghiệp khác của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hải Dương.
21/12/2018 Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2019.
17/12/2018 Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về trách nhiệm người đứng đầu trong công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động tôn giáo trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
15/12/2018 Quyết định số 30/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi một số nội dung của Quyết định số 24/2013/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2013 của UBND tỉnh Hải Dương về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Dương.
14/12/2018 Chỉ thị số 18/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến trong hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước.
14/12/2018 Chỉ thị số 19/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về quản lý công tác dò tìm, xử lý bom, mìn, vật nổ trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
10/12/2018 Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Quyết định số 12/2014/QĐ- UBND ngày 5 tháng 6 năm 2014; Quyết định số 17/2014/QĐ- UBND ngày 29 tháng 7 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương.
10/12/2018 Quyết định số 35/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi và bãi bỏ một số điều của Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương.
07/12/2018 Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v sửa đổi nội dung của Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND ngày 30/6/2017 của UBND tỉnh.
07/12/2018 Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v sửa đổi, bãi bỏ một số nội dung của Quyết định số 30/2013/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh.
06/12/2018 Quyết định số 31/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v sửa đổi, bãi bỏ một số nội dung của Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND ngày 26/4/2013 của UBND tỉnh.
30/11/2018 Chỉ thị số 17/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v tăng cường công tác quản lý, sử dụng pháo vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và đèn trời trên địa bàn tỉnh.
29/11/2018 Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước về thực hiện công tác cải cách hành chính.
08/11/2018 Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
29/10/2018 Chỉ thị số 16/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường triển khai thực hiện Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.
29/10/2018 Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý và phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
29/10/2018 Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động của Văn phòng đại diện, phóng viên thường trú thuộc các cơ quan báo chí trong nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
02/10/2018 Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
Chuyển tới trang:  /3     Số văn bản mỗi trang: 
1,896,983 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner