“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 16           Năm 2011 Ngày 27 tháng 12 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
27/12/2011 Chỉ thị số 26/2011/CT-UBND về nhiệm vụ Quốc phòng - Quân sự địa phương năm 2012. 05
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
15/12/2011 Quyết định số 3447/QĐ-UBND v/v Phê duyệt chính sách hỗ trợ mô hình sản xuất cây trồng tập trung năm 2012. 09
19/12/2011 Quyết định số 3478/QĐ-UBND phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2011-2015”. 12
26/12/2011 Quyết định số 3550/QĐ-UBND về chỉ tiêu biên chế hành chính nhà nước và biên chế sự nghiệp tại Sở Tư pháp năm 2012. 13
26/12/2011 Quyết định số 3551/QĐ-UBND về chỉ tiêu biên chế hành chính nhà nước và biên chế sự nghiệp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2012. 15
26/12/2011 Quyết định số 3552/QĐ-UBND về chỉ tiêu biên chế hành chính nhà nước và biên chế sự nghiệp tại Sở Y tế năm 2012. 17
26/12/2011 Quyết định số 3553/QĐ-UBND về chỉ tiêu biên chế hành chính nhà nước tại Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2012. 19
26/12/2011 Quyết định số 3554/QĐ-UBND về chỉ tiêu biên chế hành chính nhà nước tại Văn phòng Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tỉnh năm 2012. 20
26/12/2011 Quyết định số 3555/QĐ-UBND về chỉ tiêu biên chế hành chính nhà nước và biên chế sự nghiệp Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2012. 21
26/12/2011 Quyết định số 3558/QĐ-UBND về chỉ tiêu biên chế hành chính nhà nước và biên chế sự nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2012. 23
26/12/2011 Quyết định số 3560/QĐ-UBND về chỉ tiêu biên chế hành chính nhà nước và biên chế sự nghiệp Sở Công Thương năm 2012. 25
26/12/2011 Quyết định số 3561/QĐ-UBND về chỉ tiêu biên chế hành chính nhà nước và biên chế sự nghiệp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2012. 27
26/12/2011 Quyết định số 3563/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu biên chế hành chính nhà nước tại Sở Xây dựng năm 2012. 29
26/12/2011 Quyết định số 3565/QĐ-UBND về chỉ tiêu biên chế hành chính nhà nước và biên chế sự nghiệp tại Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2012. 31
26/12/2011 Quyết định số 3566/QĐ-UBND về chỉ tiêu biên chế hành chính nhà nước và biên chế sự nghiệp tại Sở Lao động, Thương binh và Xã hội năm 2012. 33
26/12/2011 Quyết định số 3567/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu biên chế hành chính nhà nước tại Sở Khoa học và Công nghệ năm 2012. 35
26/12/2011 Quyết định số 3568/QĐ-UBND về chỉ tiêu biên chế hành chính nhà nước và biên chế sự nghiệp Sở Thông tin và Truyền thông năm 2012. 36
26/12/2011 Quyết định số 3574/QĐ-UBND về chỉ tiêu biên chế hành chính nhà nước và biên chế sự nghiệp thuộc UBND thành phố Hải Dương năm 2012. 37
26/12/2011 Quyết định số 3575/QĐ-UBND về chỉ tiêu biên chế hành chính nhà nước và biên chế sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân thị xã Chí Linh năm 2012. 39
26/12/2011 Quyết định số 3577/QĐ-UBND về chỉ tiêu biên chế hành chính nhà nước và biên chế sự nghiệp thuộc UBND huyện Kinh Môn năm 2012. 41
26/12/2011 Quyết định số 3579/QĐ-UBND về chỉ tiêu biên chế hành chính nhà nước và biên chế sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân huyện Thanh Hà năm 2012. 43
26/12/2011 Quyết định số 3580/QĐ-UBND về chỉ tiêu biên chế hành chính nhà nước và biên chế sự nghiệp thuộc UBND huyện Ninh Giang năm 2012. 46
26/12/2011 Quyết định số 3581/QĐ-UBND về chỉ tiêu biên chế hành chính nhà nước và biên chế sự nghiệp thuộc UBND huyện Gia Lộc năm 2012. 48
26/12/2011 Quyết định số 3582/QĐ-UBND về chỉ tiêu biên chế hành chính nhà nước và biên chế sự nghiệp thuộc UBND huyện Tứ Kỳ năm 2012. 50
26/12/2011 Quyết định số 3583/QĐ-UBND về chỉ tiêu biên chế hành chính nhà nước và biên chế sự nghiệp thuộc UBND huyện Thanh Miện năm 2012. 52
26/12/2011 Quyết định số 3584/QĐ-UBND về chỉ tiêu biên chế hành chính nhà nước và biên chế sự nghiệp thuộc UBND huyện Bình Giang năm 2012. 54
26/12/2011 Quyết định số 3585/QĐ-UBND về chỉ tiêu biên chế hành chính nhà nước và biên chế sự nghiệp thuộc UBND huyện Cẩm Giàng năm 2012. 56
27/12/2011 Quyết định số 3599/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã năm 2012. 58
27/12/2011 Quyết định số 3622/QĐ-UBND phê duyệt Đề án “Phát triển văn học, nghệ thuật tỉnh Hải Dương đến năm 2015, định hướng đến năm 2020”. 59
12/12/2011 Chỉ thị số 25/CT-UBND về tăng cường quản lý đầu tư từ nguồn vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước tỉnh Hải Dương. 60
30/12/2011 Chỉ thị số 27/CT-UBND về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 66
3,417,708 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner