“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 05 + 06           Năm 2016 Ngày 30 tháng 5 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
08/04/2016 Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định về Giải thưởng Văn học nghệ thuật Côn Sơn - Hải Dương. 03
14/04/2016 Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND về việc bổ sung một số nội dung tại Bảng giá đất đối với từng loại đất cụ thể Ban hành kèm theo Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2014 và Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương. 10
29/04/2016 Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định về tổ chức và thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh. 13
06/05/2016 Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2016. 31
23/05/2016 Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Khoa học và Công nghệ. 97
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
12/04/2016 Quyết định số 935/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể hệ thống cấp nước Phòng cháy chữa cháy trên địa bàn tỉnh Hải Dương đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. 105
13/04/2016 Quyết định số 945/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật. 118
15/04/2016 Chỉ thị số 10/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về Đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 120
06/05/2016 Chỉ thị số 11/CT-UBND về việc tập trung chỉ đạo tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 và kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2016 - 2017. 124
3,437,068 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner