“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 04           Năm 2006 Ngày 01 tháng 5 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
21/07/2006 Nghị quyết số 48/2006/NQ-HĐND về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2006. 03
21/07/2006 Nghị quyết số 49/2006/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2006-2010. 07
21/07/2006 Nghị quyết số 50/2006/NQ-HĐND v/v điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2006 - 2010. 14
21/07/2006 Nghị quyết số 51/2006/NQ-HĐND phê chuẩn Quyết toán Ngân sách địa phương năm 2005. 18
21/07/2006 Nghị quyết số 52/2006/NQ-HĐND về điều chỉnh, bổ sung mức thu một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh. 20
21/07/2006 Nghị quyết số 53/2006/NQ-HĐND về điều chỉnh mở rộng quy mô thị trấn Nam Sách và điều chỉnh quy mô một số xã ở huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. 21
21/07/2006 Nghị quyết số 54/2006/NQ-HĐND về việc ban hành Quy định đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 23
21/07/2006 Nghị quyết số 55/2006/NQ-HĐND về việc đặt tên đường, phố, Quảng trường trên địa bàn thành phố Hải Dương và thị trấn Sao Đỏ, huyện Chí Linh. 25
21/07/2006 Nghị quyết số 56/2006/NQ-HĐND về việc thành lập Ban Thi đua, Khen thưởng tỉnh Hải Dương. 27
Ủy ban nhân dân tỉnh
20/07/2006 Chỉ thị số 16/2006/CT-UBND v/v Tăng cường công tác thu Ngân sách Nhà nước và đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 29
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
20/07/2006 Chỉ thị số 15/CT-UBND về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/2006/CT-TTg ngày 23/4/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm văn bản, giấy tờ hành chính trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước. 33
3,155,656 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner