“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 06           Năm 2010 Ngày 01 tháng 12 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
08/12/2010 Nghị quyết số 147/2010/NQ-HĐND về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011. 03
08/12/2010 Nghị quyết số 148/2010/NQ-HĐND về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách tỉnh năm 2011. 10
08/12/2010 Nghị quyết số 149/2010/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước tỉnh Hải Dương năm 2011. 13
08/12/2010 Nghị quyết số 150/2010/NQ-HĐND về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 17
08/12/2010 Nghị quyết số 151/2010/NQ-HĐND về hệ thống định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên Ngân sách địa phương thời kỳ ổn định ngân sách 2011-2015. 26
08/12/2010 Nghị quyết số 152/2010/NQ-HĐND phê chuẩn Quyết toán Ngân sách địa phương tỉnh Hải Dương năm 2009. 34
08/12/2010 Nghị quyết số 153/2010/NQ-HĐND về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 – 2015. 36
08/12/2010 Nghị quyết số 154/2010/NQ-HĐND về việc bãi bỏ một số khoản thu lệ phí hộ tịch đối với việc đăng ký hộ tịch tại Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 40
08/12/2010 Nghị quyết số 155/2010/NQ-HĐND kế hoạch biên chế công chức các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các đơn vị sự nghiệp năm 2011 tỉnh Hải Dương. 42
08/12/2010 Nghị quyết số 156/2010/NQ-HĐND về bố trí chức danh, số lượng và mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, thôn, khu dân cư. 44
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
08/12/2010 Nghị quyết số 157/NQ-HĐND về hoạt động giám sát năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 46
08/12/2010 Nghị quyết số 158/NQ-HĐND chương trình xây dựng nghị quyết năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 48
Ủy ban nhân dân tỉnh
13/12/2010 Quyết định số 3424/QĐ-UBND về thành lập Ban Quản lý di tích trực thuộc UBND huyện Cẩm Giàng. 50
13/12/2010 Quyết định số 3427/QĐ-UBND về việc thành lập Thanh tra Xây dựng thuộc Sở Xây dựng. 53
3,412,492 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner