“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 10           Năm 2009 Ngày 01 tháng 12 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
09/12/2009 Nghị quyết số 127/2009/NQ-HĐND về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2009, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010. 03
09/12/2009 Nghị quyết số 128/2009/NQ - HĐND về kế hoạch đầu tư phát triển thuộc Ngân sách nhà nước tỉnh Hải Dương năm 2010. 10
09/12/2009 Nghị quyết số 129/2009/NQ - HĐND phê chuẩn Quyết toán Ngân sách địa phương tỉnh Hải Dương năm 2008. 14
09/12/2009 Nghị quyết số 130/2009/NQ - HĐND về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách tỉnh năm 2010Về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách tỉnh năm 2010. 25
09/12/2009 Nghị quyết số 131/2009/NQ-H§ND quy định điều chỉnh, bổ sung mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh. 42
09/12/2009 Nghị quyết số 132/2009/NQ - H§ND quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 54
09/12/2009 Nghị quyết số 133/2009/NQ - HĐND về việc thành lập thị xã Chí Linh thuộc tỉnh Hải Dương. 65
09/12/2009 Nghị quyết số 134/2009/NQ - HĐND về kế hoạch biên chế hành chính nhà nước và biên chế sự nghiệp năm 2010 tỉnh Hải Dương. 70
09/12/2009 Nghị quyết số 135/2009/NQ-HĐND về chương trình giám sát năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 86
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
09/12/2009 Nghị quyết số 137/NQ - HĐND về việc cho đại biểu thôi làm nhiệm vụ. 88
3,155,229 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner