“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 05           Năm 2010 Ngày 01 tháng 11 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
08/11/2010 Quyết định số 21/2010/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định đảm bảo an toàn cơ sở hạ tầng, an ninh thông tin trong cung ứng và sử dụng dịch vụ Bưu chính trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 03
08/11/2010 Quyết định số 22/2010/QĐ - UBND về việc ban hành Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với hoạt động khuyến công. 10
07/09/2010 Chỉ thị số 17/2010/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý, giáo dục đối tượng thuộc diện giáo dục tại xã, phường, thị trấn. 20
07/09/2010 Chỉ thị số 18/2010/CT-UBND về đẩy mạnh việc thực hiện công tác quản lý, giáo dục giúp đỡ trẻ em hư, trẻ em làm trái pháp luật tại cộng đồng. 23
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
06/09/2010 Quyết định số 2296/QĐ-UBND v/v thành lập Hội hữu nghị Việt – Hàn tỉnh Hải Dương. 26
13/09/2010 Quyết định số 2360/QĐ - UBND về việc bổ sugn nhiệm vụ cho Trường Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch Hải Dương. 28
15/10/2010 Quyết định số 2740/QĐ-UBND v/v thành lập Ban chỉ đạo xây dựng “Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Hải Dương giai đoạn 2011 – 2020”. 30
20/10/2010 Quyết định số 2787/QĐ - UBND về việc phê duyệt bổ sung Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu chợ và dân cư Hưng Thịnh, huyện Bình Giang vào Danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Hải Dương giai đoạn 2008 - 2015. 32
26/10/2010 Quyết định số 2828/QĐ-UBND về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Đoạn Đường sông Hải Dương. 34
27/10/2010 Quyết định số 2854/QĐ-UBND v/v thành lập Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án “Tuyên tryền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước” giai đoạn 2010 - 2015. 37
03/11/2010 Quyết định số 20/2010/QĐ - UBND v/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung mức thu một phần viện phí một lần Chạy thận nhân tạo tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh. 39
24/11/2010 Quyết định số 3224/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước tỉnh Hải Dương giai đoạn 2011-2015. 41
24/11/2010 Quyết định số 3225/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước tỉnh Hải Dương năm 2011. 49
24/11/2010 Quyết định số 3226/QĐ-UBND về việc : Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu công trình: Ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước tỉnh Hải Dương năm 2010. 56
30/11/2010 Quyết định số 3289/QĐ-UBND về việc đổi tên Trung tâm Văn hóa thông tin thành Trung tâm Văn hóa thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 61
30/11/2010 Quyết định số 3291/QĐ-UBND về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Ban Tôn Giáo. 64
3,140,937 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner