“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 16 + 17           Năm 2021 Ngày 31 tháng 12 năm 2021
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
08/12/2021 Nghị quyết số 49/NQ-HĐND về việc quyết định chủ trương đầu tư các Dự án thuộc lĩnh vực giáo dục - đào tạo và y tế. 02
08/12/2021 Nghị quyết số 50/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu chi ngân sách địa phương năm 2022. 07
08/12/2021 Nghị quyết số 51/NQ-HĐND về việc quyết định chủ trương đầu tư các Dự án thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước. 19
08/12/2021 Nghị quyết số 52/NQ-HĐND về phát triển thanh niên tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2030. 25
08/12/2021 Nghị quyết số 53/NQ-HĐND chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2022. 33
08/12/2021 Nghị quyết số 54/NQ-HĐND kế hoạch biên chế công chức, số lượng người làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh năm 2022. 36
08/12/2021 Nghị quyết số 55/NQ-HĐND về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2022. 53
3,141,559 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner