“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 07 + 08           Năm 2021 Ngày 30 tháng 6 năm 2021
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
30/06/2021 Nghị quyết số 01-/2021/NQ-HĐND quy định mức chi hỗ trợ xét xử phiên toà của Hội thẩm nhân dân hai cấp tỉnh, huyện trên địa bàn tỉnh Hải Dương, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 04
30/06/2021 Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung nội dung, mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã được quy định tại Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND ngày 05 tháng 10 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương. 06
30/06/2021 Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ban hành Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội, đối tượng và chế độ đối với một số đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 08
30/06/2021 Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND về việc điều chỉnh thời gian thực hiện Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 15
30/06/2021 Nghị quyết số 09-/NQ-HĐND điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương năm 2020 và điều hành ngân sách 9 tháng còn lại năm 2021. 17
30/06/2021 Nghị quyết số 10-/NQ-HĐND về cấp vốn điều lệ cho Quỹ Phát triển đất tỉnh Hải Dương. 24
30/06/2021 Nghị quyết số 11-/NQ-HĐND về việc chấp thuận thu hồi đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng để thực hiện các dự án, công trình bổ sung năm 2021 trên địa bàn tỉnh. 26
30/06/2021 Nghị quyết số 12-/NQ-HĐND về việc chấp thuận điều chỉnh giảm chỉ tiêu phân bổ đất khu công nghiệp của huyện Thanh Hà tại Khu công nghiệp Thanh Hà, bổ sung cho Khu công nghiệp Lương Điền - Ngọc Liên, huyện Cẩm Giàng. 122
30/06/2021 Nghị quyết số 13-/NQ-HĐND về việc hỗ trợ kinh phí cho 07 xã khó khăn chưa đạt chuẩn nông thôn mới của 02 huyện Tứ Kỳ, Ninh Giang. 124
30/06/2021 Nghị quyết số 14-/NQ-HĐND kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 của HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026. 126
30/06/2021 Nghị quyết số 15-/NQ-HĐND về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2022. 129
30/06/2021 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. 132
Ủy ban nhân dân tỉnh
05/05/2021 Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND sửa đổi một số Điều của Quy định quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Hải Dương ban hành kèm theo Quyết định số 49/2019/QĐ-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2019 của UBND tỉnh Hải Dương. 143
29/06/2021 Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND ban hành Quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 147
09/06/2021 Chỉ thị số 09/CT-UBND về việc tăng cường công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 155
25/06/2021 Chỉ thị số 11/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 161
3,141,037 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner