“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 08           Năm 2019 Ngày 30 tháng 7 năm 2019
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
11/07/2019 Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐND ban hành quy định chế độ chi tiếp khách nước ngoài, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và chế độ chi tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 04
11/07/2019 Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND về quyết định chủ trương đầu tư dự án “Xây dựng đoạn tuyến đường từ cầu Triều đến đường tỉnh 389”; bổ sung danh mục và phân bổ vốn đầu tư công nguồn trong cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020 từ nguồn dự phòng 10% cho dự án “Xây dựng đoạn tuyến đường từ cầu Triều đến đường tỉnh 389”; bổ sung và phân bổ vốn từ nguồn tiết kiệm chi thường xuyên năm 2018 chuyển nguồn sang năm 2019 vào kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020, kế hoạch đầu tư công năm 2019 (vốn ngân sách cấp tỉnh). 10
11/07/2019 Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND điều chỉnh, bổ sung mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã được quy định tại Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND ngày 05 tháng 10 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương và Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương. 15
11/07/2019 Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND về chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và hỗ trợ đi đào tạo sau đại học, thưởng phong học hàm, tặng danh hiệu đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh. 20
11/07/2019 Nghị quyết số 09/2019/NQ-HĐND về việc đổi tên và thành lập một số thôn, khu dân cư mới trên địa bàn tỉnh. 25
11/07/2019 Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐND về việc sửa đổi Nghị quyết số 22/2016/NQ-HĐND Quy định một số chế độ chi tiêu đặc thù phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Hải Dương. 31
Ủy ban nhân dân tỉnh
12/07/2019 Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND quy định mức hỗ trợ từ ngân sách tỉnh cho các địa phương thuộc đối tượng được hỗ trợ vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt từ điểm tập kết tập trung đến cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 33
15/07/2019 Quyết định số 33/2019/QĐ-UBND quy định về chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và hỗ trợ đi đào tạo sau đại học, thưởng phong học hàm, tặng danh hiệu đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh. 35
22/07/2019 Quyết định số 34/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ. 49
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
11/07/2019 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019. 51
Ủy ban nhân dân tỉnh
26/07/2019 Quyết định số 2573/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2019 – 2020. 56
26/07/2019 Quyết định số 2574/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông tỉnh Hải Dương. 59
29/07/2019 Quyết định số 2614/QĐ-UBND về việc thành lập các thôn mới trên địa bàn các xã, thị trấn trực thuộc huyện Cẩm Giàng. 61
29/07/2019 Quyết định số 2615/QĐ-UBND về việc đổi tên các khu dân cư thuộc Phường Phả Lại thành phố Chí Linh. 64
29/07/2019 Quyết định số 2616/QĐ-UBND về việc Đổi tên và thành lập các khu dân cư mới trên địa bàn các phường trực thuộc thành phố Hải Dương. 66
29/07/2019 Quyết định số 2617/QĐ-UBND về việc thành lập thôn Thị Tranh xã Thúc Kháng huyện Bình Giang. 69
3,112,271 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner