“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 05 + 06           Năm 2018 Ngày 30 tháng 12 năm 2018
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
29/10/2018 Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án Đề nghị công nhận thành phố Hải Dương mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại I, tỉnh Hải Dương. 04
29/11/2018 Nghị quyết số 11/2018/NQ-HĐND về Đề án sắp xếp, sáp nhập, chia tách các thôn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh. 06
29/11/2018 Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND về bổ sung vốn đầu tư công nguồn trong cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020; bổ sung danh mục và phân bổ vốn đầu tư công nguồn trong cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020 từ nguồn dự phòng 10% thuộc ngân sách tỉnh Hải Dương. 09
29/11/2018 Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND về việc chấp thuận thu hồi đất để thực hiện các dự án, công trình phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án công trình phát sinh năm 2018. 12
Ủy ban nhân dân tỉnh
01/09/2018 Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận đất ở diện tích tối thiểu được phép tách thửa đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 30
20/09/2018 Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định phân cấp quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng, quản lý hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật và cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Hải Dương ban hành kèm theo Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2017 của UBND tỉnh Hải Dương. 47
02/10/2018 Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 50
02/10/2018 Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 58
29/10/2018 Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý và phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 65
29/10/2018 Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động của Văn phòng đại diện, phóng viên thường trú thuộc các cơ quan báo chí trong nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 80
08/11/2018 Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 86
29/11/2018 Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước về thực hiện công tác cải cách hành chính. 105
06/12/2018 Quyết định số 31/2018/QĐ-UBND v/v sửa đổi, bãi bỏ một số nội dung của Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND ngày 26/4/2013 của UBND tỉnh. 107
07/12/2018 Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND v/v sửa đổi nội dung của Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND ngày 30/6/2017 của UBND tỉnh. 108
07/12/2018 Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND v/v sửa đổi, bãi bỏ một số nội dung của Quyết định số 30/2013/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh. 109
10/12/2018 Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 12/2014/QĐ- UBND ngày 5 tháng 6 năm 2014; Quyết định số 17/2014/QĐ- UBND ngày 29 tháng 7 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương. 110
10/12/2018 Quyết định số 35/2018/QĐ-UBND sửa đổi và bãi bỏ một số điều của Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương. 111
15/12/2018 Quyết định số 30/2018/QĐ-UBND sửa đổi một số nội dung của Quyết định số 24/2013/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2013 của UBND tỉnh Hải Dương về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Dương. 113
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
29/10/2018 Chỉ thị số 16/CT-UBND về tăng cường triển khai thực hiện Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. 115
30/11/2018 Chỉ thị số 17/CT-UBND v/v tăng cường công tác quản lý, sử dụng pháo vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và đèn trời trên địa bàn tỉnh. 118
14/12/2018 Chỉ thị số 18/CT-UBND về việc tăng cường triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến trong hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước. 121
14/12/2018 Chỉ thị số 19/CT-UBND về quản lý công tác dò tìm, xử lý bom, mìn, vật nổ trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 123
3,451,691 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner