“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 11           Năm 2016 Ngày 30 tháng 12 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
20/10/2016 Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND quy định mức hỗ trợ công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 04
01/11/2016 Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND về việc quy định một số nội dung về thu, nộp, quản lý và sử dụng tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển mục đích sử dụng đất chuyên trồng lúa nước sang đất phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 06
01/11/2016 Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016-2020. 09
01/11/2016 Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND về việc quy định mức thu học phí tại các trường đại học, cao đẳng chuyên nghiệp, trung cấp chuyên nghiệp, mầm non và giáo dục phổ thông công lập thuộc tỉnh quản lý năm học 2016 - 2017. 18
01/11/2016 Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương. 22
30/11/2016 Quyết định số 33/2016/QĐ-UBND sửa đổi một số điều của Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2014 và Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND ngày 13 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương. 42
15/12/2016 Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2014 của UBND tỉnh Hải Dương về việc ban hành Quy định hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận đất ở, diện tích tối thiểu tách thửa đất ở trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 44
15/12/2016 Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 25/2011/QĐ-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2011 và Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương. 46
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
10/10/2016 Quyết định số 2804/QĐ-UBND công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Hải Dương hết hiệu lực theo quy định của Luật Đầu tư năm 2014. 48
28/10/2016 Quyết định số 3052/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng quy hoạch và phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 50
18/11/2016 Quyết định số 3320/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp tỉnh Hải Dương đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. 53
07/10/2016 Chỉ thị số 21/CT-UBND về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 59
28/10/2016 Chỉ thị số 22/CT-UBND về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 62
02/11/2016 Chỉ thị số 23/CT-UBND v/v tăng cường công tác quản lý, sử dụng pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh. 68
15/11/2016 Chỉ thị số 24/CT-UBND về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Hải Dương. 71
15/11/2016 Chỉ thị số 25/CT-UBND về viêc tăng cường công tác quản lý thu thuế trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 75
3,436,981 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner