“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 01 + 02           Năm 2010 Ngày 01 tháng 01 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
13/01/2010 Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định việc sử dụng chung cột điện trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 04
20/01/2010 Quyết định số 02/2010/QĐ - UBND ban hành Quy định thực hiện cơ chế “một cửa liên thông” trong giải quyết một số thủ tục đầu tư đối với các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 05
29/01/2010 Quyết định số 03/2010/QĐ -UBND quy định tạm thời mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng Phí qua cầu phao dân sinh Kim Tân – Kim Khê, huyện Kim Thành. 16
01/02/2010 Quyết định số 04/2010/QĐ -UBND quy định tạm thời mức phụ cấp cho chức danh Trưởng ban công tác mặt trận thôn, khu dân cư không do Bí thư chi bộ kiêm nhiệm. 18
31/03/2010 Quyết định số 05/2010/QĐ - UBND ban hành Quy định sử dụng tạm thời phần lòng đường, hè phố ngoài mục đích giao thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 19
31/03/2010 Quyết định số 06/2010/QĐ - UBND v/v hỗ trợ phụ cấp cho cán bộ Hội khuyến học các cấp trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 20
26/01/2010 Chỉ thị số 02/2010/CT - UBND về nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương năm 2010. 22
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
11/02/2010 Quyết định số 504/QĐ - UBND về công nhận Trưởng ban đại diện Hội Người Cao tuổi tỉnh. 25
11/02/2010 Quyết định số 505/QĐ - UBND về việc kiện toàn Ban đại diện Hội người cao tuổi. 26
26/02/2010 Quyết định số 540/QĐ - UBND v/v phê duyệt Đề án cái cách thủ tục hành chính theo cơ chế “Một cửa” của Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương. 27
05/03/2010 Quyết định số 564/QĐ - UBND về việc thành lập Hội Thầy thuốc Quân y tỉnh Hải Dương. 28
24/03/2010 Quyết định số 685/QĐ - UBND về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp. 30
31/03/2010 Quyết định số 718/QĐ - UBND về thành lập Văn phòng Ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng tỉnh. 35
31/03/2010 Quyết định số 724/QĐ-UBND về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức Chi cục Thú y. 37
31/03/2010 Quyết định số 725/QĐ - UBND về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Chi cục Bảo vệ thực vật. 42
31/03/2010 Quyết định số 726/QĐ - UBND về đổi tên và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức Chi cục Phát triển nông thôn. 46
12/04/2010 Quyết định số 870/QĐ - UBND về đổi tên và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức Trung tâm Công nghệ Thông tin. 51
12/04/2010 Quyết định số 871/QĐ-UBND về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng. 54
12/04/2010 Quyết định số 872/QĐ - UBND về việc thành lập Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng thuộc Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng. 59
20/04/2010 Quyết định số 960/QĐ - UBND về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Trường Cao đẳng Hải Dương. 62
20/04/2010 Quyết định số SỐ: 961/QĐ-UBND về việc thành lập Hiệp hội Doanh nghiệp huyện Nam Sách. 65
12/03/2010 Chỉ thị số 03/CT-UBND về việc tăng cường các biện pháp cấp bách trong công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng. 67
31/03/2010 Chỉ thị số 04/CT - UBND về việc phòng chống bệnh lùn sọc đen, vàng lùn, lùn xoắn lá trên lúa Đông - Xuân 2009-2010. 69
05/04/2010 Chỉ thị số 05/CT - UBND về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh tai xanh (PRRS) trên đàn lợn. 71
20/04/2010 Chỉ thị số 06/CT - UBND về việc triển khai thực hiện Nghị định số 158/2007/NĐ-CP của Chính phủ. 73
3,141,094 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner