“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 03           Năm 2008 Ngày 04 tháng 5 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
19/03/2008 Quyết định số 29/2008/QĐ - UBND v/v điều chỉnh đơn giá nhà cửa, các công trình kiến trúc để bồi thường giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 03
14/04/2008 Quyết định số 30/2008/QĐ- UBND v/v Ban hành Quy định cụ thể một số định mức, chế độ, tiêu chuẩn trong chi tiêu, quản lý và sử dụng tài sản đối với các cơ quan Nhà nước, Đảng, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 05
30/05/2008 Quyết định số 33/2008/QĐ-UBND về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Y tế. 19
10/04/2008 Chỉ thị số 07/2008/CT - UBND về việc Tăng cường công tác quản lý, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 25
29/04/2008 Chỉ thị số 08/2008/CT-UBND về việc thực hiện các biện pháp kiềm chế lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội và tăng trưởng bền vững. 28
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
02/05/2008 Quyết định số 1457/QĐ - UBND về Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Ban Quản lý các dự án giao thông. 32
16/05/2008 Quyết định số 1671/QĐ - UBND về việc ban hành Đề án “Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2008 – 2015”. 35
30/05/2008 Quyết định số 1844/QĐ - UBND về việc thành lập Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình. 36
30/05/2008 Quyết định số 1845/QĐ - UBND về việc thành lập Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm. 40
06/05/2008 Chỉ thị số 09/CT-UBND về việc tập trung chỉ đạo tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp THPT, BTTHPT năm 2008 và kỳ tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2008 – 2009. 43
3,155,917 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner