“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 04 + 05           Năm 2020 Ngày 30 tháng 7 năm 2020
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
25/07/2020 Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công 5 năm 2016-2020 và năm 2020 (Vốn ngân sách địa phương nguồn ngân sách tỉnh). 04
25/07/2020 Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND quy định một số nội dung chi, mức chi hỗ trợ cho hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 10
25/07/2020 Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND điều chỉnh tỷ lệ phần trăm (%) để lại từ nguồn thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 13
25/07/2020 Nghị quyết số 04/2020/NQ-HĐND về việc tiếp tục thực hiện một số cơ chế đặc thù về tài chính tạo động lực phát triển thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương (giai đoạn 2021-2025). 15
25/07/2020 Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND về việc quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp, mức bồi dưỡng và khoán kinh phí đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; ở thôn, khu dân cư; khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã, ở thôn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 18
25/07/2020 Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND về thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội thuộc tỉnh. 30
25/07/2020 Nghị quyết số 07/2020/NQ-HĐND về giải quyết chế độ đối với lái xe ô tô dôi dư khi thực hiện Đề án khoán kinh phí sử dụng và sắp xếp, xử lý xe ô tô phục vụ công tác chung và quy định về tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hải Dương. 33
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
24/07/2020 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021. 35
24/07/2020 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 36
24/07/2020 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021. 38
25/07/2020 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020. 39
25/07/2020 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND về việc tăng chỉ tiêu kế hoạch giường bệnh năm 2021 cho các cơ sở điều trị thuộc Sở Y tế. 46
25/07/2020 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND về việc đặt tên quảng trường trên địa bàn thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. 48
25/07/2020 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án “Khu công viên cây xanh thuộc Khu hành chính tập trung tỉnh Hải Dương”. 50
25/07/2020 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND quyết định chủ trương đầu tư Dự án “Xây dựng Tượng đài Tiếng sấm đường 5”. 53
25/07/2020 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2019. 56
25/07/2020 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND về việc chấp thuận thu hồi đất để thực hiện các dự án, công trình phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án công trình bổ sung năm 2020. 62
25/07/2020 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND về việc quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác. 104
25/07/2020 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND về việc điều chỉnh, bổ sung biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các cơ quan Đảng, Mặt trận tổ quốc, đoàn thể chính trị-xã hội; cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh năm 2020. 106
25/07/2020 Nghị quyết số 19/NQ-HĐND về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2021. 117
3,157,575 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner