“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 01           Năm 2020 Ngày 01 tháng 01 năm 2020
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
10/01/2020 Quyết định số 01/2020/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý, sử dụng chứng thư số, chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước tỉnh Hải Dương. 03
10/01/2020 Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác sử dụng Hệ thống Một cửa điện tử liên thông và Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Hải Dương. 13
14/01/2020 Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương “Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương”. 22
20/01/2020 Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 27
22/01/2020 Quyết định số 321/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 2830/QĐ-UBND ngày 09/8/2018 của UBND tỉnh Hải Dương về việc phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hải Dương đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. 28
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
10/01/2020 Quyết định số 100/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch hoạt động năm 2020 Dự án phòng chống HIV/AIDS do Quỹ toàn cầu phòng chống AIDS, Lao và Sốt rét tài trợ. 33
10/01/2020 Quyết định số 105/QĐ-UBND ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương năm 2020. 35
10/01/2020 Quyết định số 106/QĐ-UBND công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực năm 2019 của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương. 41
17/01/2020 Quyết định số 248/QĐ-UBND về việc ban hành Bộ đơn giá kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 50
03/01/2020 Chỉ thị số 01/CT-UBND đẩy mạnh thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2020. 130
3,157,666 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner