“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 01 + 02 + 03           Năm 2006 Ngày 01 tháng 3 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
14/02/2006 Quyết định số 588/2006/QĐ-UBND về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Thư viện tỉnh thuộc Sở Văn hoá - Thông tin. 03
16/03/2006 Quyết định số 938/2006/QĐ-UBND v/v đổi tên Chi cục Quản lý nước và Công trình thuỷ lợi thành Chi cục Thuỷ lợi thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 06
16/03/2006 Quyết định số 940/2006/QĐ-UBND v/v đổi tên Chi cục Phòng chống lụt bão và Quản lý đê điều thành Chi cục Quản lý đê điều và Phòng chống lụt bão thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT. 10
29/03/2006 Quyết định số 1160/2006/QĐ-UBND v/v thành lập Trung tâm Quan trắc và Phân tích môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. 14
14/02/2006 Chỉ thị số 04/2006/CT-UBND về nhiệm vụ Quốc phòng địa phương năm 2006. 16
13/03/2006 Chỉ thị số 05/2006/CT- UBND về nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự năm 2006. 20
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
08/03/2006 Quyết định số 851/2006/QĐ-UBND v/v ban hành "Quy định về Giải thưởng Văn học nghệ thuật Côn sơn- Hải Dương”. 24
15/03/2006 Quyết định số 914/QĐ-UBND “Về việc phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2010 huyện Kim Thành”. 34
31/03/2006 Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc tăng cường chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy. 43
3,147,062 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner