“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 20 + 21           Năm 2021 Ngày 31 tháng 12 năm 2021
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
17/12/2021 Quyết định số 28/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 52/2019/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc Ban hành Đơn giá nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt gắn liền với đất để bồi thường giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 03
30/12/2021 Quyết định số 31/2021/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp trong hoạt động xúc tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 06
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
08/12/2021 Nghị quyết số 57/NQ - HĐND quyết định chủ trương chuyển loại rừng. 22
08/12/2021 Nghị quyết số 58/NQ-HĐND phê chuẩn Quyết toán Ngân sách địa phương tỉnh Hải Dương năm 2020. 24
08/12/2021 Nghị quyết số 59/NQ-HĐND kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương 05 năm 2021-2025 tỉnh Hải Dương. 63
Ủy ban nhân dân tỉnh
07/12/2021 Quyết định số 3637/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 128
16/12/2021 Quyết định số 3764/QĐ-UBND ban hành Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Hải Dương Giai đoạn 2021-2030. 169
3,401,391 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner