“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 07 + 08           Năm 2018 Ngày 30 tháng 12 năm 2018
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
13/12/2018 Nghị quyết số 15/2018/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án “Đề nghị công nhận đô thị Kinh Môn, tỉnh Hải Dương đạt tiêu chí đô thị loại IV”. 03
13/12/2018 Nghị quyết số 16/2018/NQ-HĐND về việc điều chỉnh Nghị quyết số 27/2016/NQ-HĐND ngày 9/12/2016 về kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 của tỉnh Hải Dương. 05
13/12/2018 Nghị quyết số 17/2018/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2019 của tỉnh Hải Dương. 30
13/12/2018 Nghị quyết số 18/2018/NQ-HĐND về việc sửa đổi, điều chỉnh Nghị quyết số 161/2011/NQ-HĐND ngày 19/4/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khóa XIV về quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Hải Dương giai đoạn 2010-2020. 52
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
13/12/2018 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND vềtình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. 54
13/12/2018 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán Ngân sách địa phương tỉnh Hải Dương năm 2017. 62
13/12/2018 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu chi ngân sách địa phương năm 2019. 89
13/12/2018 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND kế hoạch biên chế công chức, số lượng người làm việc, lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các tổ chức Đảng, MTTQ, đoàn thể chính trị-xã hội; cơ quan hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh năm 2019. 100
13/12/2018 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2019. 122
3,451,547 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner