“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 05           Năm 2009 Ngày 01 tháng 7 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
09/07/2009 Nghị quyết số 121/2009/NQ - HĐND về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp bổ sung trong thời gian tới; điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2009. 03
09/07/2009 Nghị quyết số 122/2009/NQ - HĐND về mức phụ cấp đối với Bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 09
09/07/2009 Nghị quyết số 123/2009/NQ - HĐND về việc bổ sung chức danh và điều chỉnh mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn, khu dân cư. 11
09/07/2009 Nghị quyết số 124/2009/NQ - HĐND v/v Đề nghị công nhận thị trấn Sao Đỏ huyện Chí Linh là đô thị loại IV. 14
09/07/2009 Nghị quyết số 125/2009/NQ - HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử thành viên Uỷ ban nhân dân tỉnh. 15
09/07/2009 Nghị quyết số 126/2009/NQ - HĐND về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh. 16
Ủy ban nhân dân tỉnh
02/07/2009 Quyết định số 20/2009/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 17
14/07/2009 Quyết định số 21/2009/QĐ-UBND về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức Sở Giáo dục và Đào tạo. 28
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
10/07/2009 Quyết định số 2400/QĐ-UBND v/v ban hành đề án quy hoạch và phát triển các Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 35
14/07/2009 Chỉ thị số 17/CT-UBND về việc triển khai, thi hành Luật Thi hành án dân sự. 47
3,110,076 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner