“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 04           Năm 2007 Ngày 15 tháng 6 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
28/05/2007 Quyết định số 1910/2007/QĐ - UBND v/v Ban hành Quy định phối hợp quản lý doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 03
11/06/2007 Quyết định số 2122/2007/QĐ - UBND ban hành Quy định về dạy thêm học thêm chương trình phổ thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 12
21/06/2007 Quyết định số 2301/2007/QĐ - UBND về việc ban hành “Qui định phối hợp đấu tranh phòng ngừa tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Hải Dương”. 20
30/05/2007 Chỉ thị số 12/2007/CT - UBND về việc triển khai thực hiện Luật Cư trú trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 29
21/06/2007 Chỉ thị số 15/2007/CT - UBND về việc triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ về Bảo vệ dân phố. 32
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
04/06/2007 Quyết định số 1992/QĐ - UBND về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Trường Cao đẳng Sư phạm Hải Dương. 34
04/06/2007 Quyết định số 1993/QĐ - UBND về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hải Dương. 38
13/06/2007 Quyết định số 2189/QĐ - UBND về việc đổi tên và quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh. 41
27/06/2007 Quyết định số 2377/QĐ - UBND v/v Phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất và Kế hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 của thị trấn Thanh Hà. 46
27/06/2007 Quyết định số 2378/QĐ - UBND phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của huyện Kinh Môn. 52
04/06/2007 Chỉ thị số 13/CT-UBND v/v Đẩy mạnh công tác phòng chống dịch cúm gia cầm. 61
12/06/2007 Chỉ thị số 14/CT - UBND về việc triển khai thực hiện Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2007. 63
3,154,657 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner