“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 11           Năm 2009 Ngày 28 tháng 12 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
18/12/2009 Quyết định số 41/2009/QĐ - UBND quy định về Giải thưởng Văn học nghệ thuật Côn Sơn - Hải Dương. 03
20/12/2009 Quyết định số 42/2009/QĐ - UBND quy định điều chỉnh, bổ sung mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh. 18
20/12/2009 Quyết định số 43/2009/QĐ - UBND quy định mức thu phí chợ tại Siêu thị Chợ Cuối thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc. 26
20/12/2009 Quyết định số 44/2009/QĐ - UBND ban hành Quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 28
20/12/2009 Quyết định số 45/2009/QĐ-UBND ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2010. 46
20/12/2009 Quyết định số 46/2009/QĐ-UBND điều chỉnh mức hỗ trợ cho giáo viên mầm non ngoài biên chế. 79
20/12/2009 Quyết định số 47/2009/QĐ - UBND ban hành Quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 81
20/12/2009 Quyết định số 48/2009/QĐ - UBND ban hành mức thu làm cơ sở miễn thủy lợi phí cho nông dân và lập dự toán cấp bù thủy lợi phí trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 83
20/12/2009 Quyết định số 49/2009/QĐ - UBND ban hành Quy định hình thức công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 87
31/12/2009 Quyết định số 50/2009/QĐ-UBND về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Tài chính. 93
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
15/12/2009 Quyết định số 4359/QĐ - UBND về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Trung tâm giới thiệu việc làm Hải Dương. 101
16/12/2009 Quyết định số 4408/QĐ - UBND về việc phê duyệt bổ sung Danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Hải Dương giai đoạn 2008 - 2015. 104
24/12/2009 Quyết định số 4489/QĐ - UBND về công nhận Điều lệ Hiệp hội Bánh đậu xanh tỉnh Hải Dương. 106
30/12/2009 Quyết định số 4611/QĐ-UBND về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Trung tâm Nuôi dưỡng Bảo trợ xã hội Hải Dương. 107
11/12/2009 Chỉ thị số 27/CT-UBND v/v tổ chức thực hiện Nghị định 36/2009/NĐ – CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo. 110
29/12/2009 Chỉ thị số 28/CT-UBND về việc tổ chức đón Tết Canh Dần năm 2010. 112
30/12/2009 Chỉ thị số 29/CT - UBND về công tác bảo vệ An ninh trật tự năm 2010. 117
3,400,727 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner