“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 01           Năm 2014 Ngày 03 tháng 4 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
13/01/2014 Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND về việc hủy bỏ Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc ban hành “Đơn giá bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất có thời hạn (đất mượn thi công ) trên địa bàn tỉnh Hải Dương”. 03
13/01/2014 Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND về việc đình chỉ thi hành Điều 20 Quyết định số 40/2009/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 04
15/01/2014 Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND quy định chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách và khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn; thôn, khu dân cư. 06
20/01/2014 Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND về việc đình chỉ thi hành Điều 20 Quyết định số 40/2009/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 11
23/01/2014 Quyết định số 05/2014/QĐ-UBND về việc sửa đổi Quy định về dạy thêm, học thêm chương trình phổ thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 19
17/02/2014 Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Đơn giá nhà cửa, các công trình kiến trúc để bồi thường giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 20
28/02/2014 Quyết định số 07/2014/QĐ-UBND về quy định phát triển và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 22
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
20/01/2014 Quyết định số 260/QĐ-UBND về việc đặt tên đường, phố, công trình công cộng tại Thành phố Hải Dương, huyện Kinh Môn, huyện Thanh Hà. 39
21/01/2014 Quyết định số 293/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch hành động bảo vệ đa dạng sinh học tỉnh Hải Dương đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. 52
24/01/2014 Quyết định số 392/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch phát triển các cơ sở Bảo trợ xã hội và các Trung tâm dưỡng lão tỉnh Hải Dương đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. 58
27/01/2014 Quyết định số 463/QĐ – UBND ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức cấp xã năm 2014. 65
11/02/2014 Quyết định số 477/QĐ-UBND phê duyệt Đề án điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone, giai đoạn 2014-2020. 66
07/01/2014 Chỉ thị số 01/CT-UBND về công tác bảo vệ An ninh trật tự năm 2014. 71
3,412,693 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner