“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 09 + 10           Năm 2022 Ngày 15 tháng 7 năm 2022
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
12/07/2022 Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã được quy định tại Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND ngày 05 tháng 10 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương. 04
12/07/2022 Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho các chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng tại thôn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 09
Ủy ban nhân dân tỉnh
03/07/2022 Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND điều chỉnh giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ Cẩm Thượng,thành phố Hải Dương tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 37/2019/QĐ-UBND ngày 30/8/2019 của UBND tỉnh Hải Dương. 11
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
12/07/2022 Nghị quyết số 19/NQ-HĐND kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. 14
12/07/2022 Nghị quyết số 20/NQ-HĐND phân bổ vốn ngân sách trung ương năm 2022 hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. 19
12/07/2022 Nghị quyết số 21/NQ-HĐND về bổ sung và phân bổ vốn tăng thu, vốn tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2021 chuyển nguồn sang năm 2022 vào kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương 5 năm 2021-2025 và kế hoạch năm 2022; phân bổ lần 1 vốn phân bổ chi tiết sau và vốn dự phòng chung (5%) nguồn ngân sách địa phương 5 năm 2021-2025. 31
12/07/2022 Nghị quyết số 22/NQ-HĐND về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Đầu tư xây dựng đường trục Đông - Tây, tỉnh Hải Dương. 73
12/07/2022 Nghị quyết số 23/NQ-HĐND điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương năm 2021. 75
12/07/2022 Nghị quyết số 24/NQ-HĐND điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương năm 2022. 77
12/07/2022 Nghị quyết số 25/NQ-HĐND về việc chấp thuận thu hồi đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án, công trình bổ sung năm 2022 trên địa bàn tỉnh. 79
12/07/2022 Nghị quyết số 26/NQ-HĐND hỗ trợ kinh phí đối với hộ gia đình người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 156
12/07/2022 Nghị quyết số 27/NQ-HĐND về nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng trụ sở làm việc Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội và đơn vị trực thuộc trên địa bàn tỉnh. 159
12/07/2022 Nghị quyết số 28/NQ-HĐND về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2023. 162
Ủy ban nhân dân tỉnh
08/07/2022 Chỉ thị số 10/CT-UBND về việc tăng cường công tác thống kê Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 165
10/07/2022 Chỉ thị số 11/CT-UBND nâng cao chất lượng công tác xây dựng, ban hành, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 168
3,112,255 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner