“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 07 + 08           Năm 2016 Ngày 30 tháng 7 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
02/06/2016 Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND về việc đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 04
10/06/2016 Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Công Thương. 05
10/06/2016 Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Giao thông vận tải. 13
17/06/2016 Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước về thực hiện công tác cải cách hành chính. 19
20/06/2016 Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND ban hành “Quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hải Dương”. 32
24/06/2016 Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Tài nguyên và Môi trường. 37
24/06/2016 Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Xây dựng. 47
14/07/2016 Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định về Xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho "Doanh nghiệp tiêu biểu" , "Doanh nhân giỏi". 60
18/07/2016 Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh. 67
20/07/2016 Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định khu vực bảo vệ, khu vực cấm tập trung đông người, cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 73
22/07/2016 Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND về việc quy định xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng và điều chỉnh chi phí nhân công trong dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 80
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
26/05/2016 Quyết định số 1384/QĐ-UBND về việc bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Cẩm Giàng. 84
18/07/2016 Quyết định số 1966/QĐ-UBND về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ. 88
18/07/2016 Quyết định số 1967/QĐ-UBND về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ. 91
20/07/2016 Quyết định số 2001/QĐ-UBND về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Chi cục Văn thư - Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ. 94
07/06/2016 Chỉ thị số 13/CT-UBND về phát động phong trào thi đua yêu nước phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và kế hoạch 5 năm (2016 -2020) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. 97
07/06/2016 Chỉ thị số 14/CT-UBND về các nhiệm vụ và giải pháp hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương đến năm 2020. 99
21/06/2016 Chỉ thị số 15/CT-UBND về công khai, minh bạch thủ tục hành chính, chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh. 103
21/06/2016 Chỉ thị số 16/CT-UBND về chấn chỉnh công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 107
24/06/2016 Chỉ thị số 17/CT-UBND về tổng kết 20 năm thực hiện Pháp lệnh về Lực lượng dự bị động viên (1996 - 2016). 110
3,422,187 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner