“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 03 + 04           Năm 2014 Ngày 31 tháng 7 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
07/07/2014 Nghị quyết số 80/2014/NQ-HĐND về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án phát triển kinh tế xã hội, công trình công cộng, điểm dân cư nong thôn trên địa bàn tỉnh năm 2014. 04
08/07/2014 Nghị quyết số 79/2014/NQ-HĐND về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm. Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2014. 34
08/07/2014 Nghị quyết số 81/2014/NQ-HĐND về việc điều chỉnh mức thu một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 38
08/07/2014 Nghị quyết số 82/2014/NQ-HĐND về việc quy định mức thu phí tại các trường đại học, cao đẳng chuyên nghiệp, trung cấp chuyên nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm học 2014-2015. 43
08/07/2014 Nghị quyết số 83/2014/NQ-HĐND điều chỉnh bổ sung số lượng người làm việc thuộc bậc học Mầm non và bậc Trung học phổ thông năm 2014. 46
Ủy ban nhân dân tỉnh
04/06/2014 Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND ban hành quy định một số nội dung cụ thể về xét, công nhận danh hiệu “Làng văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa” trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 51
04/06/2014 Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND ban hành quy định về đạt tên, đổi tên đường, phố và cong trình công cộng trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 56
09/06/2014 Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy định chế phối hợp quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 63
16/07/2014 Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND về việc điều chỉnh mức thu một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 73
17/07/2014 Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND về việc quy định mức thu học phí tại các trường đại học, cao đẳng chuyên nghiệp, trung cấp chuyên nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm học 2014-2015. 78
28/07/2014 Quyết định số 17/2014/QĐ-UBND ban hành quy định cụ thể một số nội dung về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 81
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
15/06/2014 Quyết định số 1462/QĐ-UBND về phê duyệt Chương trình phát triển đô thị thị xã Chí Linh tỉnh Hải Dương giai đoạn 2012-2020, tầm nhìn đến năm 2030. 85
19/06/2014 Quyết định số 1508/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Kẻ Sặt đến năm 2020 tại vị trí quy hoạch đất công trình công cộng ven đường 392. 95
19/06/2014 Quyết định số 1514/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật đến hết ngày 31/3/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh ư. 97
19/06/2014 Quyết định số 1517/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. 100
01/07/2014 Quyết định số 1692/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung một số nghề đào tạo cho lao động nông thôn. 105
08/07/2014 Quyết định số 1718/QĐ-UBND về việc thành lập Hội Doanh nghiệp thành phố Hải Dương. 107
08/07/2014 Quyết định số 1720/QĐ-UBND về việc phê duyệt Nhiệm vụ thiết kế Quy hoạch chung xây dựng đô thị Hưng Đạo, huyện Tứ Kỳ đến năm 2020 và định hướng phát triển đến năm 2030. 109
09/07/2014 Quyết định số 1730/QĐ-UBND về việc cho phép chuyển đổi mô hình Văn phòng công chứng. 113
15/07/2014 Quyết định số 1752/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2014-2015. 114
17/06/2014 Chỉ thị số 13/CT-UBND về việc tăng cường quản lý công tác văn thư, lưu trữ. 118
03/07/2014 Chỉ thị số 14/CT-UBND về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015. 121
3,401,229 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner