“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 05           Năm 2014 Ngày 01 tháng 11 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
11/08/2014 Quyết định số 18/2014/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 03
07/09/2014 Quyết định số 19/2014/QĐ-UBND ban hành Quy chế hoạt động của cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 12
15/10/2014 Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND quy định về thẩm quyền tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dương. 18
16/10/2014 Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 47/2009/QĐ-UBND ngày 30/12/2009 và Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND ngày 13/9/2013 của UBND tỉnh. 20
21/10/2014 Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý nhà nước đối với tôn giáo và hoạt động tôn giáo trên địa bàn tỉnh. 22
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
28/08/2014 Quyết định số 2137/QĐ-UBND về việc Ban hành Điều lệ Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khu công nghiệp Lai Vu. 31
28/08/2014 Quyết định số 2138/QĐ-UBND về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển Hải Dương. 52
10/08/2014 Chỉ thị số 18/CT-UBND về việc tăng cường công tác phòng, chống hạn hán và đối phó với ảnh hưởng của El Nino trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 71
28/08/2014 Chỉ thị số 16/CT-UBND về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và lập kế hoạch đầu tư công 5 năm giai đoạn 2016 - 2020. 74
29/08/2014 Chỉ thị số 17/CT-UBND về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2014 - 2015. 86
3,401,272 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner