“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 03 + 04           Năm 2015 Ngày 30 tháng 6 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
08/04/2015 Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định sử dụng tạm thời phần lòng đường, hè phố ngoài mục đích giao thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 04
22/05/2015 Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Hải Dương. 18
12/06/2015 Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND về việc quy định xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng và điều chỉnh chi phí nhân công trong dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 26
24/06/2015 Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định về công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh. 31
26/06/2015 Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ban hành quy định cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 48
26/06/2015 Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước đối với công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 61
26/06/2015 Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ban hành mức trần thù lao công chứng và thù lao dịch thuật trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 67
15/04/2015 Chỉ thị số 07/2015/CT-UBND tăng cường công tác kiểm tra, xử lý, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh. 72
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
06/04/2015 Quyết định số 819/QĐ-UBND v/v bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Ninh Giang. 76
06/04/2015 Quyết định số 820/QĐ-UBND về việc bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 để thực hiện các dự án, công trình hạ tầng lưới điện. 78
06/04/2015 Quyết định số 821/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch hoạt động năm 2015-2016 Dự án Phòng chống bạo lực gia đình, kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh và chăm sóc người cao tuổi. 91
07/04/2015 Quyết định số 825/QĐ-UBND về việc trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm-pu-chi-a. 103
13/04/2015 Quyết định số 870/QĐ-UBND về việc Công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2014. 106
13/04/2015 Quyết định số 871/QĐ-UBND về việc Phong tặng danh hiệu Nghệ nhân nghề tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hải Dương năm 2014. 111
15/04/2015 Quyết định số 889/QĐ-UBND v/v công bố thủ tục hành chính mới và sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi, chức năng, quản lý của Sở Y tế Hải Dương. 113
24/04/2015 Quyết định số 992/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hải Dương. 120
27/04/2015 Quyết định số 1055/QĐ-UBND v/v: Phê duyệt đề cương, nhiệm vụ quy hoạch và dự toán kinh phí dự án Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Hải Dương, giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035. 131
19/05/2015 Quyết định số 1167/QĐ-UBND về việc thành lập Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tỉnh Hải Dương. 134
04/06/2015 Quyết định số 1395/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Cẩm Giàng để thực hiện dự án Khu dân cư, nhà ở công nhân và dịch vụ Khu công nghiệp Tân Trường. 136
11/06/2015 Quyết định số 1465/QĐ-UBND về việc đổi tên Trung tâm Nuôi dưỡng tâm thần Hải Dương thành Trung tâm Nuôi dưỡng tâm thần Người có công và Xã hội Hải Dương. 138
18/06/2015 Quyết định số 1514/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Kinh Môn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. 139
18/06/2015 Quyết định số 1518/QĐ-UBND về việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 46-CT/TU ngày 07/5/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương. 150
3,156,117 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner