“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 13           Năm 2011 Ngày 20 tháng 12 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
09/12/2011 Nghị quyết số 17/2011/NQ-HĐND về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012. 03
09/12/2011 Nghị quyết số 18/2011/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước tỉnh Hải Dương năm 2012. 10
09/12/2011 Nghị quyết số 19/2011/NQ-HĐND về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách tỉnh năm 2012. 14
09/12/2011 Nghị quyết số 20/2011/NQ-H§ND về việc điều chỉnh, bổ sung mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 17
09/12/2011 Nghị quyết số 21/2011/NQ-HĐND về điều chỉnh bổ sung phân cấp nguồn thu, tỷ lệ (%) phân chia một số nguồn thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 19
09/12/2011 Nghị quyết số 22/2011/NQ-HĐND về chương trình phát triển nhà ở đô thị và nhà ở công nhân các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương đến năm 2015 và định hướng đến 2020. 22
09/12/2011 Nghị quyết số 23/2011/NQ-HĐND kế hoạch biên chế hành chính nhà nước và biên chế sự nghiệp năm 2012 tỉnh Hải Dương. 26
09/12/2011 Nghị quyết số 24/2011/NQ-HĐND về việc chuyển đổi loại hình trường mầm non bán công sang công lập. 29
09/12/2011 Nghị quyết số 25/2011/NQ-HĐND về việc Quy định xét tuyển đi đào tạo theo địa chỉ, hỗ trợ đào tạo và thu hút bác sỹ, dược sỹ đại học về công tác tại các cơ sở y tế tuyến huyện, tuyến xã thuộc tỉnh. 31
09/12/2011 Nghị quyết số 26/2011/NQ-HĐND về việc điều chỉnh Nghị quyết số 122/2009/NQ-HĐND ngày 09/7/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức phụ cấp đối với Bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 32
2,883,286 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner