“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 01           Năm 2012 Ngày 01 tháng 2 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
17/01/2012 Quyết định số 01/2012/QĐ - UBND ban hành quy định về việc thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 03
19/01/2012 Quyết định số 02/2012/QĐ - UBND về sửa đổi, bổ sung Điều 7 của Quy định hạn mức giao đất ở, công nhận đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh, ban hành kèm theo Quyết định số 4316/2006/QĐ - UBND ngày 14 tháng 12 năm 2006 của UBND tỉnh. 11
19/01/2012 Quyết định số 03/2012/QĐ - UBND về việc điều chỉnh Đơn giá nhà cửa, các công trình kiến trúc để bồi thường giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 15
16/01/2012 Chỉ thị số 02/2012/CT - UBND về công tác bảo vệ An ninh trật tự năm 2012. 17
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
06/01/2012 Quyết định số 26/QĐ - UBND ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương năm 2012. 22
16/01/2012 Quyết định số 165/QĐ - UBND về việc Phê duyệt dự án “Phát triển chăn nuôi, tập trung, nâng cao chất lượng, quy mô, đảm bảo vệ sinh môi trường giai đoạn 2011 - 2015”. 31
16/01/2012 Quyết định số 166/QĐ - UBND về việc Phê duyệt dự án “Phát triển thủy sản tập trung, nâng cao chất lượng, quy mô, đảm bảo vệ sinh môi trường tỉnh Hải Dương giai đoạn 2011 - 2015”. 36
16/01/2012 Quyết định số 168/QĐ - UBND về việc Phê duyệt dự án “Phòng và chống dịch bệnh bảo vệ đàn gia súc, gia cầm tỉnh Hải Dương giai đoạn 2011 - 2015”. 41
19/01/2012 Quyết định số 210/QĐ - UBND phê duyệt Đề án "Dạy và học ngoại ngữ trong các cơ sở giáo dục ở tỉnh Hải Dương giai đoạn 2011 - 2020". 43
19/01/2012 Quyết định số 225/QĐ - UBND phê duyệt Đề án "Xây dựng Trung tâm Văn hóa, Thể thao xã, thị trấn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2011 - 2020". 58
31/01/2012 Chỉ thị số 03/CT - UBND về việc tăng cường công tác quản lý, chống thất thu, nợ đọng đối với các loại Thuế, Phí, Lệ phí và các khoản thu khác của Ngân sách Nhà nước. 84
3,159,357 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner