“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 06           Năm 2020 Ngày 30 tháng 9 năm 2020
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
28/08/2020 Quyết định số 43/2020/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành. 03
10/09/2020 Quyết định số 44/2020/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; hội, quỹ cấp tỉnh và người giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý. 04
24/09/2020 Quyết định số 45/2020/QĐ-UBND sửa đổi một số nội dung về cơ cấu tổ chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Sở Khoa học và Công nghệ. 32
24/09/2020 Quyết định số 46/2020/QĐ-UBND ban hành Quy định về luân chuyển vị trí công tác đối với công chức lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan hành chính Nhà nước và người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thuộc sở và Ủy ban nhân dân cấp huyện. 34
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
27/08/2020 Quyết định số 2573/QĐ-UBND về việc điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thành phố Hải Dương. 44
24/09/2020 Quyết định số 2886/QĐ-UBND về việc thành lập Chi cục Thủy lợi trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên cơ sở hợp nhất Chi cục Thủy lợi và Chi cục Quản lý đê điều và Phòng chống lụt bão. 46
24/09/2020 Quyết định số 2887/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 52
24/09/2020 Quyết định số 2888/QĐ-UBND về việc thành lập Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên cơ sở tổ chức lại phòng Trồng trọt và Chi cục Bảo vệ thực vật. 57
24/09/2020 Quyết định số 2889/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Phát triển nông thôn trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 63
24/09/2020 Quyết định số 2890/QĐ-UBND về việc thành lập Chi cục Chăn nuôi và Thú y trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên cơ sở tổ chức lại phòng Chăn nuôi và Chi cục Thú y. 67
30/09/2020 Quyết định số 2959/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung mã định danh cho các cơ quan nhà nước tỉnh Hải Dương. 75
3,157,786 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner