“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 05           Năm 2007 Ngày 15 tháng 7 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
17/07/2007 Nghị quyết số 69/2007/NQ - HĐND về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và một số giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2007. 04
17/07/2007 Nghị quyết số 70/2007/NQ - HĐND về việc ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách địa phương giai đoạn 2008-2010. 10
17/07/2007 Nghị quyết số 71/2007/NQ - HĐND về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2008 đến 2010. 17
17/07/2007 Nghị quyết số 72/2007/NQ - HĐND về một số chính sách phát triển giáo dục Mầm non Giai đoạn 2008-2010. 26
Ủy ban nhân dân tỉnh
04/07/2007 Chỉ thị số 16/2007/CT - UBND v/v Triển khai xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2008. 28
31/07/2007 Chỉ thị số 18/2007/CT - UBND về việc tăng cường công tác phòng cháy và chữa cháy đối với các Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp. 32
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
12/06/2007 Quyết định số 2180/QĐ - UBND về việc phê duyệt “Quy hoạch phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2006-2020”. 35
15/06/2007 Quyết định số 2227/QĐ - UBND về việc phê duyệt Đề án xây dựng quy hoạch phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương. 44
05/07/2007 Quyết định số 2474/QĐ - UBND về việc Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của huyện Nam Sách. 46
05/07/2007 Quyết định số 2475/QĐ-UBND v/v Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và Kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2006-2010) xã Thạch Khôi-Huyện Gia Lộc. 53
05/07/2007 Quyết định số 2476/QĐ - UBND về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006-2010) xã Tân Hưng - Huyện Gia Lộc. 60
16/07/2007 Quyết định số 2560/QĐ - UBND về việc điều chuyển thôn, thành lập mới và đổi tên thôn thành khu dân cư thuộc thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách. 67
16/07/2007 Quyết định số 2561/QĐ - UBND về việc chuyển Trung tâm giáo dục thường xuyên thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hải Dương về Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý. 71
16/07/2007 Quyết định số 2562/QĐ - UBND về việc chuyển Trung tâm giáo dục thường xuyên thuộc Ủy ban nhân dân huyện Nam Sách về Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý. 74
16/07/2007 Quyết định số 2563/QĐ - UBND về việc chuyển Trung tâm giáo dục thường xuyên thuộc Ủy ban nhân dân huyện Chí Linh về Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý. 76
16/07/2007 Quyết định số 2564/QĐ - UBND về việc chuyển Trung tâm giáo dục thường xuyên thuộc Ủy ban nhân dân huyện Kinh Môn về Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý. 78
16/07/2007 Quyết định số 2565/QĐ - UBND về việc chuyển Trung tâm giáo dục thường xuyên thuộc Ủy ban nhân dân huyện Kim Thành về Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý. 80
16/07/2007 Quyết định số 2566/QĐ - UBND về việc chuyển Trung tâm giáo dục thường xuyên thuộc Ủy ban nhân dân huyện Thanh Hà về Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý. 83
16/07/2007 Quyết định số 2568/QĐ - UBND về việc chuyển Trung tâm giáo dục thường xuyên thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Giang về Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý. 86
16/07/2007 Quyết định số 2569/QĐ - UBND về việc chuyển Trung tâm giáo dục thường xuyên thuộc Ủy ban nhân dân huyện Gia Lộc về Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý. 88
16/07/2007 Quyết định số 2570/QĐ - UBND về việc chuyển Trung tâm giáo dục thường xuyên thuộc Ủy ban nhân dân huyện Tứ Kỳ về Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý. 91
16/07/2007 Quyết định số 2571/QĐ - UBND về việc chuyển Trung tâm giáo dục thường xuyên thuộc Ủy ban nhân dân huyện Thanh Miện về Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý. 93
16/07/2007 Quyết định số 2572/QĐ - UBND về việc chuyển Trung tâm giáo dục thường xuyên thuộc Ủy ban nhân dân huyện Ninh Giang về Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý. 96
26/07/2007 Quyết định số 2666/QĐ - UBND về một số chính sách phát triển giáo dục Mầm non giai đoạn 2008 - 2010. 99
05/07/2007 Chỉ thị số 17/CT-UBND về tổ chức diễn tập PCLB-TKCN tại huyện Thanh Hà năm 2007. 101
3,113,588 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner