“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 09 + 10           Năm 2016 Ngày 03 tháng 10 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
01/08/2016 Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh Hải Dương. 03
01/08/2016 Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND về việc quy định một số nội dung trong áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 09
05/08/2016 Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ban hành quy định về quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 13
18/08/2016 Quyết định số 24/2016/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 3149/2002/QĐ-UB ngày 17/7/2012 của UBND tỉnh Hải Dương về việc ban hành quy định về ưu đãi khuyến khích đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 28
18/08/2016 Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 29
20/09/2016 Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định về việc cấp giấy phép xây dựng và trình tự xử lý, xác nhận về xây dựng khi chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 42
23/09/2016 Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021. 55
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
17/08/2016 Quyết định số 2227/QĐ-UBND về việc đính chính một số nội dung của “Quy chế phối hợp trong công tác phòng ngừa, xử lý vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn tỉnh Hải Dương” ban hành kèm theo Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 23/3/2016 của UBND tỉnh Hải Dương. 85
05/09/2016 Quyết định số 2433/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình phát triển thương mại điện tử tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016 - 2020. 87
05/09/2016 Quyết định số 2434/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016 - 2020. 99
20/09/2016 Quyết định số 2556/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án “Nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016 - 2020”. 111
21/09/2016 Quyết định số 2559/QĐ-UBND phê duyệt Đề án “Thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016 - 2020”. 112
21/09/2016 Quyết định số 2576/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án “Phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2016 – 2020”. 115
21/09/2016 Chỉ thị số 19/CT-UBND về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2016 - 2017. 116
30/09/2016 Chỉ thị số 20/CT-UBND về việc tăng cường thực hiện pháp luật về thi hành án hình sự. 119
3,501,521 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner