“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 02           Năm 2020 Ngày 30 tháng 3 năm 2020
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
19/02/2020 Quyết định số 05/2020/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2 Mục III Điều 1 Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2015 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh. 04
19/02/2020 Quyết định số 06/2020/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 3 Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2017 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 06
19/02/2020 Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung Điều 3 Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2017 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế. 08
19/02/2020 Quyết định số 08/2020/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Mục III Điều 1 Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2015 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ. 10
19/02/2020 Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND sửa đổi Điều 3 Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2017 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 12
19/02/2020 Quyết định số 10/2020/QĐ-UBND sửa đổi Điều 3 Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2017 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông. 14
19/02/2020 Quyết định số 11/2020/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2016 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ. 16
19/02/2020 Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 24/2015/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp. 18
19/02/2020 Quyết định số 13/2020/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2017 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 21
19/02/2020 Quyết định số 14/2020/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2016 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường. 24
19/02/2020 Quyết định số 15/2020/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 26
19/02/2020 Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2016 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng. 28
19/02/2020 Quyết định số 17/2020/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2016 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương. 30
19/02/2020 Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2016 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải. 32
19/02/2020 Quyết định số 19/2020/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung Điều 3 Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2017 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo. 34
19/02/2020 Quyết định số 20/2020/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung Điều 3 Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2017 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư. 37
24/02/2020 Quyết định số 21/2020/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính. 39
28/02/2020 Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý nhà nƣớc về giá ban hành kèm theo Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương. 48
10/03/2020 Quyết định số 23/2020/QĐ-UBND ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng Khoa học và Công nghệ Côn Sơn Hải Dương. 54
20/03/2020 Quyết định số 24/2020/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành. 65
24/03/2020 Quyết định số 25/2020/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành. 66
27/03/2020 Quyết định số 26/2020/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 67
3,157,800 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner