“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 01 + 02           Năm 2016 Ngày 02 tháng 2 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
30/12/2015 Quyết định số 24/2015/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Tư pháp. 06
31/12/2015 Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định Xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình Xúc tiến thương mại tỉnh Hải Dương. 15
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
11/01/2016 Quyết định số 91/QĐ-UBND về phê duyệt Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính” tỉnh Hải Dương thuộc dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính”. 26
11/01/2016 Quyết định số 96/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển mạng lưới kinh doanh than trên địa bàn tỉnh Hải Dương đến năm 2015, định hướng đến năm 2020. 33
12/01/2016 Quyết định số 106/QĐ-UBND về chỉ tiêu biên chế hành chính nhà nước và số người làm việc tại đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội năm 2016. 34
12/01/2016 Quyết định số 107/QĐ-UBND về chỉ tiêu biên chế hành chính nhà nước tại Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2016. 36
12/01/2016 Quyết định số 108/QĐ-UBND về chỉ tiêu biên chế hành chính nhà nước và số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập tại Văn phòng UBND tỉnh năm 2016. 37
12/01/2016 Quyết định số 109/QĐ-UBND về chỉ tiêu biên chế hành chính nhà nước tại Thanh tra tỉnh năm 2016. 39
12/01/2016 Quyết định số 110/QĐ-UBND về chỉ tiêu biên chế hành chính nhà nước và số người làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập tại Sở Tư pháp năm 2016. 40
12/01/2016 Quyết định số 111/QĐ-UBND về chỉ tiêu biên chế hành chính nhà nước và số người làm việc sự nghiệp văn thư lưu trữ tại Sở Nội vụ năm 2016. 41
12/01/2016 Quyết định số 112/QĐ-UBND về chỉ tiêu biên chế hành chính nhà nước và số người làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập tại Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2016. 42
12/01/2016 Quyết định số 113/QĐ-UBND về chỉ tiêu biên chế hành chính nhà nước và số người làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập tại Sở Tài chính năm 2016. 43
12/01/2016 Quyết định số 114/QĐ-UBND về chỉ tiêu biên chế hành chính nhà nước và số người làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Y tế năm 2016. 44
12/01/2016 Quyết định số 115/QĐ-UBND về chỉ tiêu biên chế hành chính nhà nước tại Sở Xây dựng năm 2016. 49
12/01/2016 Quyết định số 116/QĐ-UBND về phê duyệt số người làm việc tại Trường Đại học Hải Dương năm 2016. 50
12/01/2016 Quyết định số 117/QĐ-UBND về chỉ tiêu biên chế hành chính nhà nước và số người làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2016. 51
12/01/2016 Quyết định số 118/QĐ-UBND về chỉ tiêu biên chế hành chính nhà nước và số người làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2016. 53
12/01/2016 Quyết định số 119/QĐ-UBND về phê duyệt số người làm việc tại Liên minh các Hợp tác xã năm 2016. 55
12/01/2016 Quyết định số 120/QĐ-UBND về phê duyệt số người làm việc tại Liên hiệp các tổ chức hữu nghị năm 2016. 56
12/01/2016 Quyết định số 121/QĐ-UBND về chỉ tiêu biên chế hành chính nhà nước và số người làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Thông tin và Truyền thông năm 2016. 57
12/01/2016 Quyết định số 122/QĐ-UBND về chỉ tiêu biên chế hành chính nhà nước và số người làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2016. 58
12/01/2016 Quyết định số 123/QĐ-UBND về chỉ tiêu biên chế hành chính nhà nước và số người làm việc tại đơn vị sự nghiệp thuộc Ban quản lý các Khu công nghiệp năm 2016. 62
12/01/2016 Quyết định số 124/QĐ-UBND về chỉ tiêu biên chế hành chính nhà nước và số người làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Công Thương năm 2016. 63
12/01/2016 Quyết định số 125/QĐ-UBND về chỉ tiêu biên chế hành chính nhà nước và số người làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Giao thông vận tải năm 2016. 65
12/01/2016 Quyết định số 126/QĐ-UBND về chỉ tiêu biên chế HCNN tại Sở Khoa học và Công nghệ năm 2016. 67
12/01/2016 Quyết định số 127/QĐ-UBND về phê duyệt số người làm việc tại Trường Cao đẳng Nghề Hải Dương năm 2016. 68
12/01/2016 Quyết định số 128/QĐ-UBND về phê duyệt số người làm việc tại Liên Hiệp các Hội KHKT tỉnh năm 2016. 69
12/01/2016 Quyết định số 129/QĐ-UBND về chỉ tiêu hành chính nhà nước và số người làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2016. 70
12/01/2016 Quyết định số 130/QĐ-UBND về phê duyệt số người làm việc Đài Phát thanh và Truyền hình năm 2016. 74
12/01/2016 Quyết định số 131/QĐ-UBND về phê duyệt số người làm việc tại Trường Cao đẳng Hải Dương năm 2016. 75
12/01/2016 Quyết định số 132/QĐ-UBND về số người làm việc năm 2016 tại các Hội đã giao trước năm 2004. 76
12/01/2016 Quyết định số 133/QĐ-UBND về chỉ tiêu biên chế hành chính nhà nước và số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc huyện Bình Giang năm 2016. 78
12/01/2016 Quyết định số 134/QĐ-UBND về chỉ tiêu biên chế hành chính nhà nước và số người làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc huyện Kim Thành năm 2016. 80
12/01/2016 Quyết định số 135/QĐ-UBND về chỉ tiêu biên chế hành chính nhà nước và số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc huyện Thanh Hà năm 2016. 82
12/01/2016 Quyết định số 136/QĐ-UBND về chỉ tiêu biên chế hành chính nhà nước và số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc huyện Tứ Kỳ năm 2016. 84
12/01/2016 Quyết định số 137/QĐ-UBND về chỉ tiêu biên chế hành chính nhà nước và số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc huyện Cẩm Giàng năm 2016. 86
12/01/2016 Quyết định số 138/QĐ-UBND về chỉ tiêu biên chế hành chính nhà nước và số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc huyện Thanh Miện năm 2016. 88
12/01/2016 Quyết định số 139/QĐ-UBND về phê duyệt số người làm việc tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành phố Hải Dương năm 2016. 90
12/01/2016 Quyết định số 140/QĐ-UBND về chỉ tiêu biên chế hành chính nhà nước và số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc huyện Gia Lộc năm 2016. 91
12/01/2016 Quyết định số 141/QĐ-UBND về chỉ tiêu biên chế hành chính nhà nước và số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thị xã Chí Linh năm 2016. 93
12/01/2016 Quyết định số 142/QĐ-UBND về chỉ tiêu biên chế hành chính nhà nước và số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc huyện Ninh Giang năm 2016. 95
12/01/2016 Quyết định số 143/QĐ-UBND về chỉ tiêu biên chế hành chính nhà nước và số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc huyện Nam Sách năm 2016. 97
12/01/2016 Quyết định số 144/QĐ-UBND về chỉ tiêu biên chế hành chính nhà nước và số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc huyện Kinh Môn năm 2016. 99
12/01/2016 Quyết định số 145/QĐ-UBND về chỉ tiêu biên chế hành chính nhà nước và số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố Hải Dương năm 2016. 101
14/01/2016 Quyết định số 173/QĐ-UBND v/v ban hành Kế hoạch hành động tổ chức thực hiện Nghị quyết của Chính phủ và HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016. 103
26/01/2016 Quyết định số 265/QĐ-UBND công bố “Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2015”. 118
3,406,328 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner