“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 08 + 09           Năm 2012 Ngày 01 tháng 8 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
03/07/2012 Quyết định số 1501/QĐ-UBND về việc phân bổ chi tiết vốn TPCP giai đoạn 2012-2015 và kế hoạch năm 2012 (giao bổ sung). 03
03/07/2012 Quyết định số 1503/QĐ-UBND về việc phân bổ chi tiết nguồn kinh phí Chương trình MTQG Việc làm và dạy nghề; Giảm nghèo bền vững năm 2012. 07
03/07/2012 Quyết định số 1504/QĐ-UBND về việc phân bổ chi tiết nguồn kinh phí xây dựng nông thôn mới năm 2012. 11
11/07/2012 Quyết định số 1568/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án “Phát triển các ngành công nghiệp có lợi thế cạnh tranh và công nghiệp công nghệ cao giai đoạn 2011-2015”. 18
11/07/2012 Quyết định số 1569/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án Phát triển tiểu thủ công nghiệp và làng nghề gắn với bảo vệ môi trường tỉnh Hải Dương giai đoạn 2011-2015. 37
11/07/2012 Quyết định số 1570/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án “Phát triển công nghiệp chế biến nông sản thực phẩm tỉnh Hải Dương giai đoạn 2011 – 2015”. 64
13/07/2012 Quyết định số 1599/QĐ-UBND về việc phê duyệt Dự án xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2013. 90
20/07/2012 Quyết định số 1639/QĐ-UBND ban hành kế hoạch truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 92
24/07/2012 Quyết định số 1654/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề cương nhiệm vụ và dự toán kinh phí “Quy hoạch bảo tồn và phát triển rừng đặc dụng tỉnh Hải Dương đến năm 2020”. 97
26/07/2012 Quyết định số 1701/QĐ-UBND phê duyệt Đề án “Giải quyết một số chế độ ưu đãi đặc thù đối với vận động viên thể thao thành tích cao tỉnh Hải Dương giai đoạn 2012-2015”. 101
31/07/2012 Quyết định số 1747/QĐ-UBND v/v ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2012 - 2013 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. 109
06/07/2012 Chỉ thị số 16/CT-UBND về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2013; Kế hoạch đầu tư từ ngân sách nhà nước 3 năm 2013 – 2015 và năm 2013. 113
27/07/2012 Chỉ thị số 17/CT-UBND về việc tăng cường chỉ đạo, điều hành và các biện pháp quản lý, thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách sáu tháng cuối năm 2012. 123
27/07/2012 Chỉ thị số 18/CT-UBND về việc tăng cường công tác bảo vệ an toàn Công trình lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 127
3,159,153 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner