“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 09           Năm 2008 Ngày 15 tháng 11 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
03/11/2008 Quyết định số 53/2008/QĐ - UBND về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Thông tin và Truyền thông. 03
06/11/2008 Quyết định số 54/2008/QĐ - UBND diện tích tối thiểu của thửa đất ở sau khi tách thửa để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 11
19/11/2008 Quyết định số 55/2008/QĐ - UBND về việc ban hành Quy định về quản lý an toàn chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 14
28/11/2008 Quyết định số 57/2008/QĐ - UBND về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương. 30
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
06/11/2008 Quyết định số 4017/QĐ-UBND về đổi tên và quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân và lao động trẻ. 36
11/11/2008 Quyết định số 4128/QĐ - UBND về đổi tên và quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức Trung tâm Xúc tiến thương mại. 39
17/11/2008 Quyết định số 4204/QĐ - UBND về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Bảo trợ xã hội. 42
17/11/2008 Quyết định số 4205/QĐ-UBND quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Chi cục Quản lý thị trường. 45
18/11/2008 Quyết định số 4231/QĐ - UBND về việc thành lập Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ. 49
18/11/2008 Quyết định số 4232/QĐ - UBND về việc thành lập Ban Thi đua - Khen thưởng thuộc Sở Nội vụ. 54
19/11/2008 Quyết định số 56/2008/QĐ - UBND về việc ban hành Quy định về Bảo vệ môi trường ở khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 58
06/11/2008 Chỉ thị số 17/CT-UBND về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm trong mùa Đông Xuân 2008 - 2009. 66
3,152,594 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner