“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 06           Năm 2008 Ngày 15 tháng 7 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
04/07/2008 Nghị quyết số 95/2008/NQ - HĐND về tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2008. 04
04/07/2008 Nghị quyết số 96/2008/NQ - HĐND về điều chỉnh kế hoạch đầu tư phát triển năm 2008 từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước tỉnh Hải Dương. 08
04/07/2008 Nghị quyết số 97/2008/NQ - HĐND phê chuẩn Quyết toán Ngân sách địa phương tỉnh Hải Dương năm 2007. 11
04/07/2008 Nghị quyết số 98/2008/NQ - HĐND về miễn thu thủy lợi phí cho nông dân và bãi bỏ một số loại phí, lệ phí, quỹ, một số khoản đóng góp của nhân dân. 13
04/07/2008 Nghị quyết số 99/2008/NQ - HĐND xác nhận kết quả bầu cử chức danh Trưởng Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh. 18
Ủy ban nhân dân tỉnh
02/07/2008 Quyết định số 38/2008/QĐ - UBND về việc điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng. 19
20/07/2008 Quyết định số 39/2008/QĐ - UBND v/v Điều chỉnh, bổ sung, bãi bỏ một số khoản phí, lệ phí và một số khoản đóng góp của nhân dân trên địa bàn tỉnh. 30
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
04/07/2008 Nghị quyết số 100/2008/NQ - HĐND xác nhận kết qủa bầu cử uỷ viên Uỷ ban nhân dân tỉnh. 33
Ủy ban nhân dân tỉnh
02/07/2008 Quyết định số 2417/QĐ - UBND về việc giao chỉ tiêu biên chế sự nghiệp năm 2008 cho Trung tâm Dân số- Kế hoạch hóa gia đình huyện Kinh Môn. 35
02/07/2008 Quyết định số 2418/QĐ - UBND về việc giao chỉ tiêu biên chế sự nghiệp năm 2008 cho Trung tâm Dân số- Kế hoạch hóa gia đình huyện Kim Thành. 36
02/07/2008 Quyết định số 2419/QĐ - UBND về việc giao chỉ tiêu biên chế sự nghiệp năm 2008 cho Trung tâm Dân số- Kế hoạch hóa gia đình huyện Thanh Hà. 37
02/07/2008 Quyết định số 2420/QĐ - UBND về việc giao chỉ tiêu biên chế sự nghiệp năm 2008 cho Trung tâm Dân số- Kế hoạch hóa gia đình huyện Tứ Kỳ. 38
02/07/2008 Quyết định số 2421/QĐ - UBND về việc giao chỉ tiêu biên chế sự nghiệp năm 2008 cho Trung tâm Dân số- Kế hoạch hóa gia đình huyện Gia Lộc. 39
02/07/2008 Quyết định số 2422/QĐ - UBND về việc giao chỉ tiêu biên chế sự nghiệp năm 2008 cho Trung tâm Dân số- Kế hoạch hóa gia đình huyện Ninh Giang. 40
02/07/2008 Quyết định số 2423/QĐ - UBND về việc giao chỉ tiêu biên chế sự nghiệp năm 2008 cho Trung tâm Dân số- Kế hoạch hóa gia đình huyện Thanh Miện. 41
02/07/2008 Quyết định số 2424/QĐ - UBND về việc giao chỉ tiêu biên chế sự nghiệp năm 2008 cho Trung tâm Dân số- Kế hoạch hóa gia đình huyện Cẩm Giàng. 42
02/07/2008 Quyết định số 2425/QĐ - UBND về việc giao chỉ tiêu biên chế sự nghiệp năm 2008 cho Trung tâm Dân số- Kế hoạch hóa gia đình huyện Bình Giang. 43
02/07/2008 Quyết định số 2426/QĐ - UBND về giao chỉ tiêu biên chế hành chính nhà nước năm 2008 cho Sở Y tế. 44
02/07/2008 Quyết định số 2427/QĐ - UBND về giao chỉ tiêu biên chế hành chính nhà nước năm 2008 cho Chi cục Dân số- Kế hoạch hóa giá đình thuộc Sở Y tế. 45
02/07/2008 Quyết định số 2428/QĐ - UBND về giao chỉ tiêu biên chế hành chính nhà nước năm 2008. 46
02/07/2008 Quyết định số 2429/QĐ - UBND về giao chỉ tiêu biên chế hành chính nhà nước năm 2008 cho Chi cục Bảo vệ môi trường thuộc sở Tài Nguyên và Môi Trường. 47
02/07/2008 Quyết định số 2430/QĐ - UBND về việc giao chỉ tiêu biên chế sự nghiệp y tế năm 2008 cho Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Chí Linh. 48
02/07/2008 Quyết định số 2431/QĐ - UBND về việc giao chỉ tiêu biên chế sự nghiệp năm 2008 cho Trung tâm Dân số - Kế hoạch hoá gia đình huyện Nam Sách. 49
10/07/2008 Quyết định số 2519/QĐ - UBND về bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống tham nhũng. 50
17/07/2008 Quyết định số 2630/QĐ - UBND về việc phê duyệt Đề án miễn thuỷ lợi phí cho nông dân. 51
17/07/2008 Quyết định số 2631/QĐ - UBND về việc phê duyệt diện tích miễn thu thuỷ lợi phí trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 54
10/07/2008 Chỉ thị số 13/CT-UBND về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2009. 57
3,155,630 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner