“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 06           Năm 2007 Ngày 15 tháng 8 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
01/08/2007 Quyết định số 2783/2007/QĐ - UBND v/v bỏ khoản thu Quỹ Kinh tế mới, Quỹ Lao động công ích và xử lý tồn đọng, số dư các Quỹ: Kinh tế mới, Lao động công ích. 03
08/08/2007 Quyết định số 2847/2007/QĐ - UBND v/v phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 05
08/08/2007 Quyết định số 2849/2007/QĐ - UBND v/v Quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi đầu tư phát triển thuộc ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2008 - 2010. 12
29/08/2007 Quyết định số 3107/2007/QĐ - UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều trong Quy định về quản lý công tác tổ chức và cán bộ, công chức, viên chức thuộc tỉnh. 17
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
01/08/2007 Quyết định số 2784/QĐ - UBND v/v Phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2006 - 2010 thị trấn Gia Lộc - Huyện Gia Lộc. 21
02/08/2007 Quyết định số 2801/QĐ - UBND về việc thành lập Trung tâm Phục hồi chức năng, giáo dục, dạy nghề và tạo việc làm cho người mù thuộc Hội Người mù. 27
02/08/2007 Quyết định số 2802/QĐ - UBND về việc thành lập Thanh tra Ban Thi đua - Khen thưởng. 29
15/08/2007 Quyết định số 2956/QĐ - UBND v/v ban hành kế hoạch thời gian năm học 2007 – 2008 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. 32
21/08/2007 Quyết định số 2998/QĐ - UBND về việc đổi tên và Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động Xã hội. 35
27/08/2007 Quyết định số 3079/QĐ - UBND về việc đổi tên và Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính. 38
15/08/2007 Chỉ thị số 19/CT - UBND v/v thực hiện nhiệm vụ năm học 2007 – 2008. 42
28/08/2007 Chỉ thị số 20/CT - UBND v/v thực hiện kiểm soát, bình ổn giá cả thị trường trên địa bàn tỉnh. 47
29/08/2007 Chỉ thị số 21/CT - UBND về việc tổ chức làm việc vào ngày thứ 7 hàng tuần theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. 50
3,156,437 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner