“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 01           Năm 2008 Ngày 01 tháng 3 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
22/02/2008 Nghị quyết số 87/2008/NQ-HĐND về quy hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo Hải Dương đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020. 03
22/02/2008 Nghị quyết số 88/2008/NQ-HĐND về quy hoạch phát triển sự nghiệp Y tế tỉnh Hải Dương đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020. 17
22/02/2008 Nghị quyết số 89/2008/NQ-HĐND về Quy hoạch phát triển sự nghiệp Văn hoá - Thông tin tỉnh Hải Dương đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020. 32
22/02/2008 Nghị quyết số 90/2008/NQ-HĐND về quy hoạch phát triển sự nghiệp thể dục thể thao tỉnh Hải Dương đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020. 38
22/02/2008 Nghị quyết số 92/2008/NQ-HĐND về điều chỉnh mức thu phí chợ tại Trung tâm thương mại và chợ Phú Yên, thành phố Hải Dương. 43
22/02/2008 Nghị quyết số 93/2008/NQ –HĐND về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 45
Ủy ban nhân dân tỉnh
08/01/2008 Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật. 49
09/01/2008 Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND v/v phê duyệt tạm thời mức thu phí đường 188. 51
11/01/2008 Quyết định số 03/2008/QĐ-UBND về việc ban hành “Quy định xử lý đối với trường hợp thu hồi đất của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh”. 53
16/01/2008 Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND về việc Ban hành định mức dự toán bổ sung dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 55
17/01/2008 Quyết định số 05/2008/QĐ-UBND về việc Ban hành đơn giá dự toán bổ sung dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 57
30/01/2008 Quyết định số 06/2008/QĐ -UBND v/v Ban hành Quy định việc bàn giao quản lý, sử dụng các công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 59
18/01/2008 Chỉ thị số 02/2008/CT-UBND về việc tổ chức đón Tết Mậu tý năm 2008. 67
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
22/02/2008 Nghị quyết số 91/2008/NQ -HĐND về Quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp tỉnh Hải Dương đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020. 71
Ủy ban nhân dân tỉnh
24/01/2008 Quyết định số 302/QĐ-UBND về đổi tên và quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp - Dạy nghề Nam Sách. 76
3,155,957 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner