“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 02           Năm 2008 Ngày 15 tháng 3 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
12/02/2008 Quyết định số 07/2008/QĐ-UBND thành lập Ban chỉ đạo tỉnh về phòng, chống tham nhũng. 04
06/03/2008 Quyết định số 08/2008/QĐ - UBND về việc ban hành Quy định quản lý một số hoạt động sở hữu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 06
17/03/2008 Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND về việc tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Gia Lộc. 18
17/03/2008 Quyết định số 10/2008/QĐ-UBND về việc tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Thanh Hà. 22
17/03/2008 Quyết định số 11/2008/QĐ-UBND về việc tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hải Dương. 25
17/03/2008 Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND về việc tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Tứ Kỳ. 28
17/03/2008 Quyết định số 13/2008/QĐ-UBND về việc tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Kinh Môn. 31
17/03/2008 Quyết định số 14/2008/QĐ-UBND về việc tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Chí Linh. 35
17/03/2008 Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND về việc tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Giàng. 38
17/03/2008 Quyết định số 16/2008/QĐ-UBND về việc tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Kim Thành. 42
17/03/2008 Quyết định số 17/2008/QĐ-UBND về việc tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Ninh Giang. 45
17/03/2008 Quyết định số 18/2008/QĐ-UBND về việc tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Thanh Miện. 49
17/03/2008 Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND về việc tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Giang. 53
17/03/2008 Quyết định số 20/2008/QĐ-UBND về việc tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Nam Sách. 57
17/03/2008 Quyết định số 21/2008/QĐ-UBND về việc sáp nhập Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh và Ban Tôn giáo tỉnh vào Sở Nội vụ. 61
17/03/2008 Quyết định số 22/2008/QĐ-UBND về việc thành lập Sở Thông tin và Truyền thông. 63
17/03/2008 Quyết định số 23/2008/QĐ-UBND về việc hợp nhất Sở Công nghiệp với Sở Thương mại và Du lịch thành Sở Công Thương. 65
17/03/2008 Quyết định số 24/2008/QĐ-UBND về việc giải thể Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh. 67
17/03/2008 Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND về việc hợp nhất Sở Thể dục - Thể thao với Sở Văn hóa - Thông tin thành Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 71
17/03/2008 Quyết định số 26/2008/QĐ-UBND về việc bổ sung chức năng, nhiệm vụ và tổ chức về dân số cho Sở Y tế. 73
17/03/2008 Quyết định số 27/2008/QĐ-UBND về việc bổ sung chức năng, nhiệm vụ và tổ chức về bảo vệ và chăm sóc trẻ em cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 75
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
31/01/2008 Quyết định số 453/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp, Hướng nghiệp - Dạy nghề Kinh Môn. 77
04/02/2008 Quyết định số 543/QĐ-UBND v/v Đính chính Quyết định số 4615/2007/QĐ-UBND ngày 21/12/2007 của UBND tỉnh V/v Ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2008. 80
3,146,838 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner